VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1925, contains 1925, 1926, 1934
id = 1925, parent = 0, thread = 1925, catid = 7, locked = 1, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.154, time = 2006/04/28 (1146158614) ,
subject = chữ hoa, header, footer, hits = 1429, karma = 0+0-,
tui xài Vn Mik 1.4

tui có phần định dạng một đoạn nào đó toàn là chữ in hoa : ví dụ :
THỰC HÀNH VỚI VNMIK 1.4
kích thước đoạn đó do mình quy định và nó không ảnh hường đến kích thước văn bản thì không biết làm sao,

thứ hai là:
khi tạo một trang hoặc một tài liệu thì cần đánh số trang , tên chương trong cùng một hàng và phía dưới có đường gạch ngang thì không làm được.
 
id = 1926, parent = 1925, thread = 1925, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/28 (1146161304) ,
subject = Re:về VN mIk 1.4, hits = 0, karma = 0+0-,
THỰC HÀNH VỚI VNMIK 1.4
Chữ in hoa: \MakeUpperCase

Kích thước font: {\tiny muốn gì viết đó, bé tí ti} ... {\huge Bự chần dần}
thứ hai là:
khi tạo một trang hoặc một tài liệu thì cần đánh số trang , tên chương trong cùng một hàng và phía dưới có đường gạch ngang thì không làm được.
Mời bạn xem kỹ lại giùm mục: Tittlesec ở trang nhất của website này.
Tài liệu gốc nằm ở đây: http://www.tug.org/tex-archive/macros/l … tlesec.pdf

Thậm chí bạn có thể tìm thấy titlesec.pdf hoặc titlesec.dvi trong cây thư mục \texmf của bạn

Thân mến

\admin: Hắn sẽ cáu lên cho coi
Thân tặng bạn một karma.... trước nhé
 
id = 1934, parent = 1926, thread = 1925, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.100, time = 2006/04/28 (1146167249) ,
subject = hỏi về chữ hoa, header, footer, hits = 0, karma = 0+0-,
@nguyenquoc:
* bác nên chuyển qua dùng vnmik-2.1. Bản 1.4 không còn được hỗ trợ đầy đủ nữa.
* bác đừng dùng SIZE để tăng cỡ chữ lên. /me đã khóa nó rùi
* để được chữ hoa:
\let\up\MakeUppercase
% \begin{document}

\up{em muốn có chữ hoa} % cho ra EM MUỐN CÓ CHỮ HOA


@tsnsidon:
* chuyển bài này qua đúng box đi (latex và mọi thứ khác). đổi tiêu đề thành chỉnh font và header/footer
* trong bài nên cho luôn cái ví dụ về \MakeUppercase chứ