VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1906, contains 1906, 1910, 1971, 1974, 1977
id = 1906, parent = 0, thread = 1906, catid = 7, locked = 1, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/26 (1146052833) ,
subject = Đánh số trang, hits = 1174, karma = 0+0-,
Hiện tại có các cách khác nhau để đánh số trang, nhưng cách đánh số trang nằm chính giữa trên đầu mỗi trang thì mình không biết được. Mong mọi người giúp đỡ mình chuyện này. Vì có một tài liệu....các thầy yêu cầu thế . Cảm ơn mọi người.
 
id = 1910, parent = 1906, thread = 1906, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.161, time = 2006/04/26 (1146070160) ,
subject = Re:Đánh số trang, hits = 0, karma = 0+0-,
cái này thuộc về... fancyheading mà chịu khó tìm đi bác. /me thì kô rành vì viết style riêng.

Ngoài ra, trong ví dụ về titlesec cũng có đưa ra cách thay đổi header/footer... Bác đọc trong ví dụ example-full.tex mà /me mần. xem trang nhất nhé
 
id = 1971, parent = 1910, thread = 1906, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/01 (1146430580) ,
subject = Re:Đánh số trang, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã xem ví dụ về gói titlesec nhưng vẫn không làm được việc đánh số trang này. Mong hhplonggia2001 giúp mình một phương án để đánh số trang ngay chính giữa trên đầu mỗi trang (không có header nhé.) Cảm ơn các bạn nhiều.
 
id = 1974, parent = 1971, thread = 1906, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.241, time = 2006/05/01 (1146432270) ,
subject = Re:Đánh số trang, hits = 0, karma = 0+0-,
Header chỉ có duy nhất số trang ở ngay giữa trên đầu mỗi trang

\documentclass{article}
\usepackage{titlesec}
\newpagestyle{cuong}{\sethead{}{\usepage}{}}

\begin{document}
\pagestyle{cuong}
test
\newpage
test
\end{document}
 
id = 1977, parent = 1971, thread = 1906, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.224, time = 2006/05/01 (1146473789) ,
subject = Re:Đánh số trang, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Đã xem ví dụ về gói titlesec nhưng vẫn không làm được việc đánh số trang này. Mong hhplonggia2001 giúp mình một phương án để đánh số trang ngay chính giữa trên đầu mỗi trang (không có header nhé.) Cảm ơn các bạn nhiều.
chắc là coi chưa kỹ. cái ví dụ example-full đánh số giữa trang chành ành ra rứa mà xem kô xong. chắc phải mua kính mới cho lão cuong thôi!

mấy bác cứ than thiếu tài liệu. bỏ mồ hôi làm ra lại \dek chịu xem. chán chết được