VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 189, contains 189
id = 189, parent = 0, thread = 189, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.205, time = 2005/10/14 (1129229486) ,
subject = chuyển bảng Excel sang LaTeX, hits = 654, karma = 0+0-,
chuyển bảng trong Excel sang mã LaTeX, lưu kết quả thành tập tin có thể nạp vào nhờ \input.

trang chủ: http://www.jam-software.com/software.html
trang chủ tại CTAN: http://ctan.org/tex-archive/support/excel2latex/

tải về: ftp://ftp.ctex.org/CTAN/support/excel2l … 2latex.zip
mirror khác: http://ctan.org/get?fn=/support/excel2l … 2latex.zip

cài đặt: tải về tập tin zip, mở tập in exel2latex.xls trong Excel. Xẽ xuất hiện một nút (button) công cụ mới và một menu con trong menu Extra... Yêu cầu: Excel bật chế độ hỗ trợ macro/script.

sử dụng: bôi đen phần cần chuyển và chọn menu hoặc button tương ứng

PS: kiểm tra với excel 97. Cao hơn? hỏng biết