VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1886, contains 1886, 1891, 1895, 1897, 2004, 2005, 2007
id = 1886, parent = 0, thread = 1886, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/25 (1145978918) ,
subject = Tạo cung AB, hits = 2015, karma = 0+0-,
Lệnh \wideparen{AB} sẽ cho ra ký hiệu là cung AB (Dấu cung trên đầu). Nhưng sao khi dùng lệnh này, máy báo lỗi. Cần dùng gói gì để dùng được lệnh này. Mà nếu không dùng lệnh này, thì có những lệnh nào để tạo ra ký hiệu cung?
 
id = 1891, parent = 1886, thread = 1886, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.45, time = 2006/04/25 (1145984055) ,
subject = Re:Tạo cung AB, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ bạn đọc hướng dẫn về lệnh đó ở đâu thế? hãy đọc lại xem người ta hướng dẫn thế nào? dùng gói nào?

2/ danh sách mọi ký hiệu dùng với tex:
LINK_HERE

3/ lệnh \wideparen{} có trong gói yhmath. Bạn thử dùng gói đó, nếu trên hệ thống chưa có thì tải về ở http://ctan.org/tex-archive/macros/late … ib/yhmath/
 
id = 1895, parent = 1891, thread = 1886, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/26 (1145989139) ,
subject = Re:Tạo cung AB, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh Kyanh. Nếu không dùng gói này thì có cách khác để tạo ra ký hiệu cung này không ạ?
 
id = 1897, parent = 1895, thread = 1886, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.45, time = 2006/04/26 (1145989458) ,
subject = Re:Tạo cung AB, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn xem lại số 2/
 
id = 2004, parent = 1897, thread = 1886, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/03 (1146655464) ,
subject = Re:Tạo cung AB, hits = 0, karma = 0+0-,
Hiện nay, có một công thức, họ ký hiệu một loại cung, nhưng cung ấy lại nằm ngửa lên. Cụ thể, mình đã dùng lệnh sau
\overset{\smile}{AB}


Mọi người có cách nào khác để tạo ra ký hiệu cung này nữa không?
 
id = 2005, parent = 2004, thread = 1886, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 203.113.160.158, time = 2006/05/03 (1146658547) ,
subject = Re:Tạo cung AB, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở cái trang này LINK_HERE
em thấy có 2 cái:
\smile (cung ngửa lên)
\frown (cung úp xuống)
Nếu sử dụng như anh(em vừa mới biết tex ), tức
\overset{\smile}{AB}

\overset{\frown}{AB}

Thì em thấy đc cả 2 loại
 
id = 2007, parent = 2005, thread = 1886, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.132.54, time = 2006/05/04 (1146681139) ,
subject = Re:Tạo cung AB, hits = 0, karma = 0+0-,
$\overset{\frown}{AnB} hic hic ... \wideparen{AmB}$


Bạn hãy thứ biên dịch đoạn trên thử xem vì sao tớ hic hic nhé ....

Cung lớn AB, cung nhỏ AB ấy mà