VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1852, contains 1852, 1858, 1860, 1887, 1967, 2024, 2027, 2028, 2029, 2031, 2032, 2033, 2038, 2047, 2048, 2050, 2052, 2058, 2059, 2065
id = 1852, parent = 0, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 125.234.132.54, time = 2006/04/20 (1145505772) ,
subject = Sử dụng font 13..16pt, hits = 6634, karma = 0+0-,
Để đồi phó với các "chuẩn" về trình bày văn bản (chưa có sự thông nhất) hiện nay tại các đơn vị trường/viện - yêu cầu sử dụng font size 13/14pt - thích viết chữ to

Người Việt dùng TeX có thể sử dụng các vũ khí hỗ trợ mà lyk đã đề cập sau đây:

lyk:

Đó là các lớp extarticle, extreport,... chỉ khác với các lớp bình thường ở tuỳ chọn về font: có thêm 16pt, 14pt,...; đã có trong vnmik 2.1, chỉ việc dùng, ví dụ

\documentclass[14pt]{extreport}


Nhưng... nếu bạn đang đánh luận văn thì hãy dùng vnthesis. xem thông báo ở trang nhất:

\documentclass[13pt]{vnthesis} % có hỗ trợ 13pt ;)

/lyk

NOTE: for fun

Chuẩn: ánh xạ X --> IR thỏa mãn các tiên đề ....
Chuẩn: những thứ mặc định đã đúng (có thể coi như là mẫu mực), cứ thế làm theo. VD: mét chuẩn, kg chuẩn ... (được lưu tại bảo tàng Tu-lu bên Pháp quốc )
....
và loại nữa là:
Chuẩn: cái mà ta phải đáp ứng (đối phó), mà các cách giải thích trên đều \dek chuẩn.

Ôi, tôi phải đi học nghiên cứu sinh ngành tiếng Việt mất thôi
 
id = 1858, parent = 1852, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.240.189, time = 2006/04/22 (1145643439) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
Có bác nảo test giúp cỡ chữ 13pt và 13.5pt:
download file extsizes.zip LINK_HERE-extsize

* Giải nén rồi copy extsizes.sty ghi đè lên file ví dụ như
C:\MiKTeX\texmf\tex\latex\extsizes\extsizes.sty (path trong máy của em)
trong thư mục mà bác cài đặt tex.

* sửa lại path trong runtest13.batruntest13phay5.bat để xem kết quả của 2 file test là test13.textest13phay5.tex.

* các bác có thể test với các ví dụ khác và so sánh giúp

* Nếu có gì chưa đúng xin các bác cho ý kiến. Các file được anh Thành cung cấp.
 
id = 1860, parent = 1858, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.76, time = 2006/04/22 (1145644713) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt , hits = 0, karma = 0+0-,
bác kiểm tra giúp: việc dùng font 13pt đó có phê cho các font toán không? vui lòng kiểm tra kỹ một chút

/me busy với kỳ thi quá. không xử lý mấy cái file đó được. bác vui lòng mailto:[email protected]_viettug.org nhé

cheers
 
id = 1887, parent = 1860, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.244.186, time = 2006/04/25 (1145981806) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã test kỹ rồi hỗ trợ fonts toán so good; mấy bác tải các file về cập nhật rồi chạy thử đoạn mã dưới đây sẽ rõ:

Download (up on 25/04/2006) LINK_HERE-exsize

% \documentclass[13pt]{extarticle}
% \documentclass[13pt]{extbook}
% \documentclass[13pt]{extletter}
%\documentclass[13pt]{extarticle}
\documentclass[13point5pt]{extarticle}
\usepackage[utf8]{vietnam}
%\usepackage{type1cm}
\pagestyle{empty}
\def\test{VNTEX $a=b$ VNTEX;$$\textrm{Phương trình bậc hai:}{}\; ax^2 + bx + c = 0$$}

\begin{document}
\noindent
13.5pt \test
\fontsize{13.5}{13.5}\selectfont \test
\fontsize{12}{12}\selectfont 12pt \test
\fontsize{13}{13}\selectfont 14pt \test
\fontsize{14}{14}\selectfont 14pt \test

Nếu độ dài dòng 1 và 2 bằng nhau thì phép thử là đúng ngược lại thì sai.
\end{document}
 
id = 1967, parent = 1887, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.241, time = 2006/05/01 (1146427504) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Mình đã test kỹ rồi hỗ trợ fonts toán so good......
Hình như với font toán là chưa được:
13 sẽ dùng 12
13.5 sẽ dùng 14.4

Do đó câu sau:
hoangoclan:
Nếu độ dài dòng 1 và 2 bằng nhau thì phép thử là đúng ngược lại thì sai.
là không đúng để thử.

Hoangoclan, chạy thử file dưới đây sẽ rõ

\documentclass[13pt]{extarticle}
\pagestyle{empty}

\begin{document}
\noindent
$VNTEX$\\
\fontsize{12}{12}\selectfont $VNTEX$\\
\fontsize{13.5}{13.5}\selectfont $VNTEX$\\
\fontsize{14}{14}\selectfont $VNTEX$
\end{document}


PS: Cần phải sửa lại các .cls cho font toán thì hy vọng là OK
 
id = 2024, parent = 1967, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/04 (1146761084) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác hhp.

các font toán dùng font defintion khác, nên thực ra muốn hỗ trợ đầy đủ phải... mần đủ cả.

tham khảo cách làm của texer trong lyk-z13.sty
 
id = 2027, parent = 2024, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.242.142, time = 2006/05/05 (1146825515) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
Mấy bác chạy lại đoạn mã sau để tìm câu trả lời chính xác!

% \documentclass[13pt]{extarticle}
% \documentclass[13pt]{extbook}
% \documentclass[13pt]{extletter}
\documentclass[13point5pt]{extarticle}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{type1cm,fix-cm}
%\usepackage{type1ec}% Optional
\pagestyle{empty}
\def\test#1{\fontsize{#1}{#1}\selectfont Cỡ chữ {#1}pt : VNTEX $a=b$ VNTEX $$ ax^2 + bx + c \quad f(x) = \int\frac{\sin x}{x}dx$$}

\begin{document}
\parindent0pt
Cỡ chữ 13.5pt : VNTEX $a=b$ VNTEX $$ ax^2 + bx + c \quad f(x) = \int\frac{\sin x}{x}dx$$
\test{13.5}
{\count0=14
\loop
\test{\the\count0}
\advance\count0 by -1
\ifnum\count0>0\repeat}% font sizes bigger than 25pt are not available.

\end{document}
 
id = 2028, parent = 2027, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.157, time = 2006/05/05 (1146827319) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào hoangoclan,

2 gói type1cm và fix-cm chính là để fonts definition (khai báo lại size). Cảm ơn bạn đã giới thiệu 2 gói này.
 
id = 2029, parent = 2028, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.242.142, time = 2006/05/05 (1146831978) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
Thật ra thì chỉ gói type1cm có tác dụng còn fix-cm không có tác dụng gì cả, em để vào mà quên xóa đi, type1cm là gói define font size scale cho font toán. Nếu không dùng gói này thì các gói cho font sizes trên chì có tác dụng cho text. Các ký hiệu Euro có thể dùng thêm gói type1ec.

@hhp bác cho em xin địa chỉ mail nào khác ngoài của Viettug để có thể gửi các font có dung lượng kha khá.
 
id = 2031, parent = 2029, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.108, time = 2006/05/05 (1146838822) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
@ecmin: Mình xóa chỗ này.
 
id = 2032, parent = 2029, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/05 (1146847277) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
@hhp bác cho em xin địa chỉ mail nào khác ngoài của Viettug để có thể gửi các font có dung lượng kha khá.
if possible please share work. donot use forum for private stuffs. thanks.
 
id = 2033, parent = 2032, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.240.224, time = 2006/05/06 (1146848955) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
We're not discussing private stuff on this forum. I've just asked him to give me his personal email address, so he could test somethings to make sure they work correctly before sending them to public.
 
id = 2038, parent = 2033, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.61, time = 2006/05/06 (1146910791) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
Gói type1cm là OK cho toán.
Hình như trong size13.clo vẫn phải dùng 2 dòng sau:
\input{t5enc.def}
\fontencoding{T5}
 
id = 2047, parent = 2038, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 203.162.3.153, time = 2006/05/07 (1147014951) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
bác nói đúng rồi, không biết bác đã kiểm tra các font 15 và 16pt chưa nhỉ? hiển thị các công thức toán có tốt không bác
 
id = 2048, parent = 2047, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.34, time = 2006/05/07 (1147015308) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
chào hoangoclan,

Mình mới kiểm tra 13 và 13.5 chưa kiểm tra 15,16 sẽ kiểm tra và báo sau

PS: Có gửi cho bạn về lỗi ở making index Đ, kiểm tra chưa? Viết đoạn này coi chừng ecmin "la" cho mà xem
 
id = 2050, parent = 2048, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 203.162.3.153, time = 2006/05/07 (1147016403) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
Em sẽ xem coi có lỗi gì khi biên dịch file của bác gửi. Bác có nghĩ rằng mình copy toàn bộ type1cm.sty vào file size13.clo sẽ không cần dùng đến file này khi biên dịch không bác? Em mới email cho bác xong, thôi em dừng chủ đề này ở đây kểu không bác kyanh lại la cho một trận.
 
id = 2052, parent = 2050, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.82, time = 2006/05/07 (1147019078) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
...Bác có nghĩ rằng mình copy toàn bộ type1cm.sty vào file size13.clo sẽ không cần dùng đến file này khi biên dịch không bác? ....
Hoàn toàn chính xác, vì mình đã làm thử điều này trước khi biết có gói type1cm.sty

PS: về 15,16 chắc là phải có size15.clo, size16.clo???
 
id = 2058, parent = 2052, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.185, time = 2006/05/08 (1147071435) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
Em đã làm size15.clo và size16.clo rồi bác để em thử cách như trên coi có hỗ trợ font toán được không bác nhé!
 
id = 2059, parent = 2058, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.239, time = 2006/05/08 (1147077731) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan, theo mình nghĩ là sẽ được vì gói type1cm đã cho phép các size này trong toán. Nếu Ok, thì gửi lên cho anh em tham khảo nhé!
 
id = 2065, parent = 2058, thread = 1852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/09 (1147107758) ,
subject = Re:Sử dụng font 13..16pt, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Em đã làm size15.clo và size16.clo rồi bác để em thử cách như trên coi có hỗ trợ font toán được không bác nhé!
great! i am looking forward to the final fantasy