VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1851, contains 1851
id = 1851, parent = 0, thread = 1851, catid = 22, locked = 1, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.249.110, time = 2006/04/20 (1145467896) ,
subject = thư riêng: lyk gửi tsnsidon và cuong12giaitich, hits = 617, karma = 0+0-,
đừng réo tên lão kyanh nữa vì sẽ ảnh hưởng đến viettug

thanks and cheers