VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1807, contains 1807, 1808, 1809, 1811, 1814, 3300, 3301, 3970, 3973, 3974
id = 1807, parent = 0, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.68, time = 2006/04/15 (1145036749) ,
subject = đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 6983, karma = 0+0-,
bạn thường tạo danh sách với các môi trường enumerate, itemize, description?

thế làm cách nào để thay đổi nhanh chóng kiểu đánh nhãn cho các phần tử của danh sách? Bởi cách đánh nhãn thông thường là a., b.,.. nhìn rất mệt .

Hãy thử với gói enumerate
%\usepackage{enumerate}
%
%\begin{document}
\begin{enumerate}[a)]
\item phần tử
\item phần tử
\end{enumerate}

trong ví dụ trên, với việc sử dụng tuỳ chọn [a)], các phần tử sẽ được đánh nhãn là a), b), c),...

nếu bạn muốn có ví dụ (i), (ii),.. thì chỉ việc dùng
\begin{enumerate}[(i)]
% ..


Bạn cũng có thể đổi kiểu chữ cho nhãn, ví dụ như để tô đậm:
\begin{enumerate}[{\bfseries(i)}]
% \begin{enumerate}[\textbf{(i)}] lỗi, cám ơn garcon


Một điều lưu ý là bạn không thể dùng
\begin{enumerate}[(ii)]
% cũng không thể dùng
\begin{enumerate}[(b)]

vì: i<ii, a<b
 
id = 1808, parent = 1807, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/15 (1145098474) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 0+0-,
Kool! lyk ạ!

Nhưng có nên chắng bạ đâu chỉnh đó như vậy không????

Cách chính thống vẫn nên làm (theo tôi) là văn bản của chúng ta nên có ý đồ từ trước. Cách thức đánh số enum cũng nên có chuẩn một tí. Vì thỉnh thoảng or thường xuyên, chúng ta vẫn enum lồng nhau đó thôi.

Theo sách vở (cổ lỗ sĩ), người ta mần như sau:

Tôi muốn đánh số có dạng:

A. ádfghjk
1) ádfghjk
(a) ádfghjk
<i.> ádfghjk
<ii.> ádfghjk
(b). ádfghjk
2) ádfghjk
B. ádfgfhh

Mần như sau:

\renewcommand{\theenumi}{\Alph{enumi}. }
\renewcommand{\theenumii}{\arabic{enumii}) }
\renewcommand{\theenumiii}{(\alph{enumiii}) }
\renewcommand{\theenumiv}{<\roman{enumiv}> }


Trong đó:

\theenum* là các macro thực hiện việc đánh số

enum* là các counter chỉ số đếm theo từng cấp, latex hỉu đến 4 cấp

\Alph, \alph, \arabic, \roman là các hàm chuyển từ số (counter ) sang "hình ảnh của số" (in ra )

Ngoài cách dùng các macro thông thường này, các guru còn sử dụng các chiêu ánh xạ vào font Zarf-Dingbat, hay font khác nữa ... kinh lắm

Quá ghê

Các setting đó nên để cùng một nơi.

Ví dụ trên chỉ là ví dụ vì thông thường trật tự sẽ là 1,a,i
 
id = 1809, parent = 1808, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.248.16, time = 2006/04/15 (1145119184) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Kool! lyk ạ!

Nhưng có nên chắng bạ đâu chỉnh đó như vậy không????

Cách chính thống vẫn nên làm (theo tôi) là văn bản của chúng ta nên có ý đồ từ trước. Cách thức đánh số enum cũng nên có chuẩn một tí. Vì thỉnh thoảng or thường xuyên, chúng ta vẫn enum lồng nhau đó thôi.
Ừ, nhưng khi đánh bài kiểm tra, đề thi... mần như mình cho nhanh. Tớ quan sát thấy chủ yếu các danh sách chỉ dùng ở cấp 1 ; ít khi dùng đến cấp hai và hiếm khi dùng đến cấp 3 -- dùng nhiều cáp quá lại rất khó theo dõi.

Với lại, cái chuyện đánh nhãn này cũng khó mà thống nhất, kiểu như header, footer; mỗi người một kiểu, mỗi lúc một kiểu. Nếu cái chuyện này là luật... thì đúng là luật còn quá sơ hở
Theo sách vở (cổ lỗ sĩ), người ta mần như sau:
Theo LC thì có
 
id = 1811, parent = 1809, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.50.227, time = 2006/04/16 (1145120586) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 0+0-,
Thực ra sự khó chịu nằm ở chỗ ...

1.
a.
i.

Cái chúng ta quen dùng là

1)
a)
i.

Vì vậy ...

\Dek phải tranh luận, anh thích kiểu chi thì mần kiểu đó

LC @ 1990s, không cổ lỗ sĩ thì là rì????
 
id = 1814, parent = 1811, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.44, time = 2006/04/16 (1145133278) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
\Dek phải tranh luận, anh thích kiểu chi thì mần kiểu đó
\let\Dek\relax
\let\dek\relax
\bye
 
id = 3300, parent = 1814, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.249.23, time = 2007/03/09 (1173429733) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 2+0-,
Khi dùng môi trường đánh số tự động (môi trường enumerate, môi trường định lý, hay môi trường đánh số tự động do mình định nghĩa bằng lệnh \newtheorem, thì có hay có một khoảng trắng giữa các \item, giữa môi trường định lý và phần văn bản sau môi trường. Liệu có thể điều chỉnh lại khoảng cách này ngắn lại không?
 
id = 3301, parent = 3300, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.28.21, time = 2007/03/09 (1173435561) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 0+0-,
Thử cái này xem nhé:

\begin{enumerate}
%\parsep=2cm
\itemsep=1cm
\item a

abc
\item b
\end{enumerate}


Đối với môi trường định lý:
* dùng gói ntheorem: thử chỉnh bằng \theorempreskipamount\theorempostskipamount (với \setlength)
* dùng gói amsmthm: dùng \[email protected]\[email protected]
\makeatletter
\[email protected]=...
\makeatother


Xem thêm trong amsthm.sty
 
id = 3970, parent = 1807, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 125.235.234.101, time = 2007/09/07 (1189173033) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn cũng có thể đổi kiểu chữ cho nhãn, ví dụ như để tô đậm:
\begin{enumerate}[\textbf{(i)}]
Mình làm như sau:
\begin{enumerate}[\textbf{(1)}]
\item \item \item
Kết quả là (1) (1) (1)
Mọi người trả lời giùm mình phải làm sao đây?? cái mình cần là (1) (2) (3)
 
id = 3973, parent = 3970, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.28.126, time = 2007/09/07 (1189182063) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 1+0-,
xin lỗi garcon, đúng ra phải là
\begin{enumerate}[{\bfseries (1)}]
 
id = 3974, parent = 3973, thread = 1807, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 125.235.234.237, time = 2007/09/08 (1189189442) ,
subject = Re:đổi kiểu danh sách nhanh chóng, hits = 0, karma = 0+0-,
Thanks! Viettug, Mọi thứ đều good rồi