VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1804, contains 1804, 2133
id = 1804, parent = 0, thread = 1804, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.204, time = 2006/04/14 (1145010621) ,
subject = chát với VietTUG, hits = 911, karma = 0+0-,
bạn có thể chát với VietTUG bằng cách gửi tin nhắn qua Yahoo Messenger đến viettug

 
id = 2133, parent = 1804, thread = 1804, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.203, time = 2006/05/18 (1147970333) ,
subject = Re:chát với VietTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
hè 2006 đến rồi. mình thường xuyên online vào buổi chiều, khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ. các bạn có thể nhắn tin YIM đến viettug để nói chuyện với mình.

cheers