VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1800, contains 1800, 1812, 1813, 1816, 1819
id = 1800, parent = 0, thread = 1800, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.204, time = 2006/04/14 (1145008987) ,
subject = trao đổi về esnip, sarovar, hits = 2840, karma = 0+0-,
chào thầy Chú và hhp,

em cám ơn thầy về cái public access với esnip.

Tuy nhiên, việc dùng esnip sẽ có những cái điểm hại khó lường về sau. Vì esnip không phải là nơi cho các dự án OSS; một số bạn đã tải về không được ( so đường truyền chậm <== cái này là tất yếu trong tương lai ). Mặc dù em đã đăng ký một tài khoản ở esnip, nhưng em sẽ không dùng nó làm gì

em hy vọng thầy và hhp có thể đăng ký một tài khoản ở http://viettug.org/migration/#/ , sau đó, em sẽ cung cấp quyền tải tập tin cần thiết cũng như cách cập nhật thông tin vào http://download.viettug.org/.

Với các bản phân phối thường cỡ 2MB trở xuống, việc dùng sarovar.org là cực kỳ tiện lợi và stable . Em muốn nhấn mạnh yếu tố stable vì đó là yêu cầu đầu tiên khi công bố file.

Khi công bố, cũng nên thêm các phiên bản. Ví dụ "powerdot-demo-1.1", "powerdot-demo-1.2". Cũng có thể thêm tiền tố là tên viết tắt cho dễ phân biệt: powerdot-tvc-1.1, powerdot-tvc-1.2,...

Còn về license thì cũng đơn giản: tạo một tập tin README, trong đó nêu ngắn gọn về: - mô tả của gói - tên tác giả - license: LPPL, tên tác giả nguyên thuỷ, ...; ví dụ:
This is package "powerdot-demo"
which provides some examples for powerdot class.

Copyright (C) 2006 TVC <truongvanchu at yahoo.com>

License: LPPL

% This is a work as described in
%    http://www.latex-project.org/lppl.txt
%
% This work may be distributed and/or modified under the
% conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
% of this license or (at your option) any later version.
% The latest version of this license is in
%    http://www.latex-project.org/lppl.txt
% and version 1.3 or later is part of all distributions
% of LaTeX version 2003/12/01 or later
%


Cheers
 
id = 1812, parent = 1800, thread = 1800, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.241.138, time = 2006/04/16 (1145121111) ,
subject = Re:trao đổi về esnip, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo hướng dẫn của KyAnh tôi đã đăng ký được với sarovar.org.
KyAnh hãy hướng dẫn tiếp cách upload files lên website đó.
Thankyou
 
id = 1813, parent = 1812, thread = 1800, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.44, time = 2006/04/16 (1145128618) ,
subject = Re:trao đổi về esnip, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Theo hướng dẫn của KyAnh tôi đã đăng ký được với sarovar.org.
KyAnh hãy hướng dẫn tiếp cách upload files lên website đó.
Thankyou
Cám ơn thầy.

- em đã thêm thầy vào cả hai project là viettugmetakyanh. Riêng ở dự án thứ hai, thầy có quyền admin để thực tập thêm, bớt file vào dự án. địa chỉ của dự án: http://viettug.org/migration/#/projects/metakyanh/ ; khi thầy có thể okie, em sẽ gán quyền admin cho dự án kia (viettug)

- thầy sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào repository của VietTUG. Vì điều này ảnh hưởng toàn bộ hệ thống, nên thầy cần kiểm soát những việc sẽ làm; nói chung là những thứ dính đến security <= chắc là thầy rành

- khi công bố một tập tin, thầy để ý đến Package và Release. Quan hệ như sau:

Package > Release > Tập tin

Ví dụ ở đây: LINK_HERE=501
thầy thấy có 5 release của cùng một gói là Public Files

- bước thực tập cho thầy: tạo Package Vanchutr và thêm release, tập tin.... để thử.. Thầy dùng liên kết này sau khi login:
LINK_HERE=56

Công việc khá vất vả với người mới làm quen với sarovar.org. Em hy vọng rằng sẽ không làm phiền thầy nhiều quá.

Kính chúc thầy cuối tuần vui vẻ.

kyanh
 
id = 1816, parent = 1813, thread = 1800, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.243.51, time = 2006/04/16 (1145167411) ,
subject = Re:trao đổi về esnip, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kỳ Anh.
Tôi đã vào được chỗ Trang Project của em. Có chỗ chưa vào được. Có lẽ vì chưa được cấp quyền nên không làm gì được nữa.
Em hãy cho tôi quyền upload vào viettug.
OK
 
id = 1819, parent = 1816, thread = 1800, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.68, time = 2006/04/16 (1145186339) ,
subject = Re:trao đổi về esnip, hits = 0, karma = 0+0-,
em chỉ mới thêm quyền Project Admin cho thầy ở trang metakyanh, không biết thầy có thử chưa để em kiểm tra lại vậy!

cập nhật: em đã fix cái lỗi rùi sorry thầy nha. em thêm quyền admin nhưng lại... không thêm cái quyền... release file; bi chừ thì tốt rồi!