VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1795, contains 1795
id = 1795, parent = 0, thread = 1795, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.216, time = 2006/04/14 (1144969045) ,
subject = pstricks-infix-RPN, hits = 867, karma = 0+0-,
Trong khi vẽ hình với pstricks việc yêu cầu các hàm số phải được biểu diễn theo ngôn ngữ PostScript là "khó khăn" cho nhiều người (thật ra ở đây phải biết thêm về nghịch đảo Balan). Rất may đã có gói infix-RPN giúp bạn việc này rồi. Bạn nào quan tâm có thể xem mã code và hình động 3D được tạo từ pstricks trong thư viện hình.

Địa chỉ để download gói infix-RPN:
http://www.ctan.org/tex-archive/graphic … infixplot/