VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1790, contains 1790, 1791, 2013, 2015
id = 1790, parent = 0, thread = 1790, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.143, time = 2006/04/13 (1144923846) ,
subject = vnthesis: đang tiến hành, hits = 2669, karma = 0+0-,
vnthesis đang tiến hành

* việc hỗ trợ font 13 không thể tiến hành như dự định ( vì lý do thời gian ). hiện dùng bản chữa cháy (workaround) do texer thiết kế -- chỉ là bản chữa cháy --- đây là việc quan trọng nhất nhưng cuối cùng lại thất bại

* hiện hỗ trợ kiểu cho đại học huế và một user (Love You... Uyen Ha) việc sử dụng có thể hình dung như sau:

\documentclass[12pt,a4paper,tcvn,hue]{vnthesis}
\begin{document}
% đã có thể bắt đầu gõ luận văn
\end{document}


các bác muốn có layout, vui lòng gửi thư riêng mẫu của cơ quan/ trường học về địa chỉ forumacòngviettug.org, /me sẽ ngâm cứu và bổ sung tùy chọn vào gói
 
id = 1791, parent = 1790, thread = 1790, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.119, time = 2006/04/14 (1144948691) ,
subject = Re:vnthesis: đang tiến hành, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể tải về ở đây:

(tự cài đặt) LINK_HERE-1.0.zip
(gói cho vnmik 2.1) LINK_HERE-1.0.tgz

dưới đây là ví dụ:
% hỗ trợ dành cho đại học Huế
\documentclass[12pt,oneside,a4paper,hue,utf8x]{vnthesis}
% riêng cho bạn Love You Duyen Ha <namn2133<@>yahoo.com>
\documentclass[12pt,oneside,a4paper,u1,utf8x]{vnthesis}


Đây là bản đang kiểm tra (testing), các bạn tải về dùng và cho ý kiến.

Trong tài liệu doc/vnthesis/luanvan1.tex có một giới thiệu ngắn gọn về các option
 
id = 2013, parent = 1791, thread = 1790, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/04 (1146689971) ,
subject = Re:vnthesis: đang tiến hành, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các anh, em đang phải đánh khoá luận. Có một vài vấn đề em muốn nhờ các anh giải thích hộ em. Càng sớm càng tốt.

1. Trong lớp vnthesis, em thấy không dùng được cách đánh số định lý mệnh đề chuẩn, tức là không dùng được

\newtheorem{theorem}{§Þnh lý}[section]
\newtheorem{definition}[theorem]{§Þnh nghÜa}
\newtheorem{proposition}[theorem]{MÖnh ®Ò}
\newtheorem{lemma}[theorem]{Bæ ®Ò}
\newtheorem{corollary}[theorem]{HÖ qu¶}


Vì nếu dùng
\subsection{Định nghĩa.}

thì nội dung của Định nghĩa sẽ nhảy sang dòng khác, mà thầy lại yêu cầu là không được xuông dòng.

2. Khi em dùng gói tiltesec bằng dòng lệnh

\titleformat{\section}[block]
%    {\normalfont\bfseries\filcenter}
    {\normalfont\Large\filcenter}
    {\fbox{\itshape\thesection}}
    {1em}
    {}

thì khi đánh số các mệnh đề định nghĩa, có số 0 đứng đầu(như 0.1.1,... 0.2.3,...), vậy em phải làm sao để mất số 0 ấy? (không đánh thành chương mà chỉ có hai bài)

Em chuẩn bị bảo vj, mong các anh giúp em nhanh. Cảm ơn các anh nhiều.
 
id = 2015, parent = 2013, thread = 1790, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.249.64, time = 2006/05/04 (1146736256) ,
subject = Re:vnthesis: đang tiến hành, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn đã dùng lớp vnthesis sai mục đích

1/ không phải dùng \subsection{Định nghĩa}, mà phải là
\subsection{Tên đề mục}
\begin{definition}
% nội dung định nghĩa
\end{defintion}


bạn xem thêm ở đây: LINK_HERE-doc-vn

2/ bạn dùng lớp article thay vì vnthesis hay report. chỉ có hai bài nhỏ thì không đánh chương. mà không dùng chương thì không dùng report..

article => bài báo nhỏ
vnthesis, report => luận văn
book => sách


chúc may mắn