VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1785, contains 1785
id = 1785, parent = 0, thread = 1785, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 125.234.128.189, time = 2006/04/13 (1144879549) ,
subject = pstricks / pst-eucl dùng trong vẽ hình, hits = 530, karma = 0+0-,
admin: From vanchutr

Tôi đã upload lên www.esnips.com/web/viettug-public năm file *.pdf (từ file pstgeom đến pstgeom4.pdf) giới thiệu về gói pst-eucl. Bạn nào thấy cần dùng tài liệu đó thì hãy load về từ địa chỉ nói trên.

Bản dịch (cách dùng) pst-euclid mà tôi đã upload lên là bản dịch không chính thức (chưa được phép của tác giả). Nhưng vì mục đích học tập nên tôi load lên mạng để các bạn tham khảo (Các bạn có thể dùng bản dịch để làm bất kỳ những gì mà các bạn muốn - khỏi cần hỏi tôi về việc sử dụng tài liệu này)

Note from tsnsidon:

Ứng dụng mạnh, tính năng đa dạng, tùy biến tùy ý, phát huy tối đa sự sáng tạo ...