VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1763, contains 1763
id = 1763, parent = 0, thread = 1763, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144693822) ,
subject = LV: bài 4: mẹo khi gõ luận văn, hits = 453, karma = 0+0-,
Bạn có thể tìm thấy nhiều mẹo khi đánh luận văn hay bất kỳ tài liệu toán học nào khác. Xem ở đây:

LINK_HERE