VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1753, contains 1753, 1755
id = 1753, parent = 0, thread = 1753, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144689798) ,
subject = LV: bài 1: bắt đầu đánh luận văn, hits = 617, karma = 0+0-,
Bước 0:

công việc đầu tiên phải là nghĩ xem luận văn của mình được thiết kế ra sao. bạn trả lời các câu hỏi sau:

luận văn có mấy phần
luận văn có mấy chương
mỗi chương có mấy phần.

bạn nên phác thảo sơ ra giấy cấu trúc luận văn đó

Bước 1:

giả sử luận văn được thiết kế thành năm chương. Bạn hãy tạo thư mục d:/mythesis, trong thư mục đó có các tập tin như sau:

main.tex % tập tin chính.
main.sty % kiểu dáng chính
chuong1.tex
chuong2.tex
chuong3.tex
chuong4.tex
chuong5.tex


nội dung của từng chương sẽ được đánh vào tập tin tương ứng.

còn tập tin main.tex sẽ là tập tin chính, như sau:
\documentclass[a4paper]{report}

\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,pifont}
\usepackage[amsmath]{ntheorem}
\usepackage[left=3cm,right=3cm,top=2cm,nohead,bottom=25mm]{geometry}

\usepackage{main.sty} % gói của riêng bạn

\begin{document}
\include{chuong1.tex}
\include{chuong2.tex}
\include{chuong3.tex}
\include{chuong4.tex}
\include{chuong5.tex}
\end{document}
 
id = 1755, parent = 1753, thread = 1753, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.13, time = 2006/04/11 (1144690309) ,
subject = Re:LV: bài 1: bắt đầu đánh luận văn, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn đừng ngạc nhiên tại sao nội dung tập tin main.tex có nội dung đơn giản như vậy. Cứ bình tình; nó sẽ phức tạp dần lên, nhưng chỉ khi nào cần thiết.

Bước 2:
Bạn tạo một dự án ("Project") với trình soạn thảo LaTeX của bạn. Ở Windows, hai editor là WinEDT và TeXnicCenter đều hỗ trợ việc này.

Hãy tìm trên các Menu của editor, tạo một dự án, tập tin chính (main file) của dự án là "main.tex"; tập tin dự án sẽ cũng được lưu vào thư mục d:/mythesis. Sau đó, bạn mở các tập tin chuong1.tex., chuong2.tex..., thêm vào dự án đang mở.

Mục đích của việc tạo dự án:

- bạn chỉ cần soạn thảo tập tin bất kỳ thuộc dự án (chuong1.tex), nhưng khi biên dịch xem thử kết quả, bạn không cần chuyển đến tập tin chính (main.tex) để bắt đầu biên dịch.

- việc thiết lập chế độ dự án giúp bạn quản lý, tìm kiếm nhanh hơn

- với texniccenter, chế độ dự án hỗ trợ xem cấu trúc của tài liệu

TIP:
với Winefish, bạn có thể chuyển qua lại dễ dàng giữa chế độ dự án hoặc không dự án khi biên dịch. Các editor trên Windows không hỗ trợ tính năng này: nó luôn biên dịch tập tin chính của dự án (???)

bây giờ, bạn có thể bắt đầu gõ luận văn của mình.... nhưng, hãy xem qua bài 3 trước khi tiếp tục (về việc thiết kế các gói..)

Nếu nghỉ và trở lại công việc, bạn nhớ mở dự án đã lưu, đừng mở một tập tin cụ thể....
Hãy làm việc theo dự án!