VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1740, contains 1740, 1742
id = 1740, parent = 0, thread = 1740, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/09 (1144580362) ,
subject = ví dụ về luận văn * thay đổi đề mục với titlesec, hits = 2278, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: thay đổi đề mục với titlesec

Có một ví dụ về "mẫu luận văn" sử dụng gói titlesec, hy vọng là mọi người thấy bổ ích. Và rất mong mọi người cùng thảo luận về "một phương án tạo mẫu luận văn."


\documentclass[a4paper, reqno, 12pt]{report}%
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{amsthm, amsfonts}%,times
\usepackage[dvips]{graphicx}
%\pagestyle{myheadings}
\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb, amsfonts}%,times
\usepackage[dvips]{graphicx}
\let\up\MakeUppercase
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\usepackage{amsopn}
\pagestyle{plain}
\usepackage[top=3.0cm, bottom=3.5cm, left=3.5cm, right=2.0cm] {geometry}

\def\kga wiki:gian a-fin
\def\ts wiki:tens¬
\def\tsc wiki:cäng biÕn cÊp 1

\numberwithin{equation}{section}

\setcounter{tocdepth}{1}
\begin{document}

\tableofcontents

\newpage
\titleformat{\section}[block]
%    {\normalfont\bfseries\filcenter}
    {\normalfont\Large\filcenter}
    {\fbox{\itshape\thesection}}
    {0.1em}
    {}

\section*{\textbf{\up{Lêi më ®Çu}}}
\addcontentsline{toc}{section}{Lêi më ®Çu}


\newpage

\baselineskip=0.45cm

\titleformat{\chapter}[display]
    {\normalfont\Large\filcenter}
    {%\titlerule[1pt]%
    % \vspace{1pt}%
     %\titlerule
     \vspace{0.1pc}%
     \Large\MakeUppercase{\chaptertitlename} \thechapter}
   {0.01pc}
    {%\titlerule
   \vspace{0.1pc}%
     \Large}
\chapter{\textbf{\up{TËp $\gamma$-nöa më}}}


%\vskip 0.2cm

\titleformat{\section}[block]
%    {\normalfont\bfseries\filcenter}
    {\normalfont\Large\filcenter}
    {\fbox{\itshape\thesection}}
    {0.1em}
    {}

\addtocounter{section}{1} % Ðua vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cung cái này n?a
\section*{\S 1. \textbf{\up{TËp $\gamma$-më}}}
\addcontentsline{toc}{section}{\S 1. TËp $\gamma$-më}


\subsection{}

\subsection{}

\subsection{}

\subsection{}

\subsection{}


\newpage

\addtocounter{section}{1} % Ðua vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cung cái này n?a
\section*{\S 2. \textbf{\up{TËp $\gamma$-nöa më}}}
\addcontentsline{toc}{section}{\S 2. TËp $\gamma$-nöa më}


\subsection{}

\subsection{}

\subsection{}

\newpage


\chapter{\textbf{\up{Kh«ng gian $\gamma$-nöa chÝnh quy}}}\addtocounter{section}{1} % Ðua vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cung cái này n?a
\section*{\S 1. \textbf{\up{Kh«ng gian $\gamma$-nöa chÝnh quy}}}
\addcontentsline{toc}{section}{\S1. Kh«ng gian $\gamma$-nöa chÝnh
quy}


\subsection{}

\subsection{}

\subsection{}


\newpage

\addtocounter{section}{1} % Ðua vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cung cái này n?a
\section*{\S 2. \textbf{\up{Kh«ng gian $\gamma$-nöa compact}}}
\addcontentsline{toc}{section}{\S2. Kh«ng gian $\gamma$-nöa
compact}

\subsection{}

\subsection{}

\subsection{}


\newpage

\addtocounter{section}{1} % Ðua vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cung cái này n?a
\section*{\textbf{\up{KÕt luËn}}}
\addcontentsline{toc}{section}{KÕt luËn}


\newpage
\addcontentsline{toc}{section}{Tµi liÖu tham kh¶o}
\begin{thebibliography}{999}

 \bibitem{A}

 \bibitem{B}

\bibitem{C}

 \bibitem{D}

  \bibitem{F}

  \bibitem{G}

\end{thebibliography}\end{document}


Đây chỉ là một phương án, hy vọng nhận được nhiều lời nhận xét của những "chuyên gia" và mọi người.
 
id = 1742, parent = 1740, thread = 1740, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.51, time = 2006/04/10 (1144603730) ,
subject = Re:thay đổi đề mục với titlesec, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ mình đã bỏ đi các thứ không cần thiết ( nằm sau dấu phần trăm ), vì chúng không có chú thích gì cả.

2/ ví dụ khá phức tạp và lạm dụng \addcounter, \setcounter. thật sự không hiểu tác dụng của chúng. bác có thể giải thích thêm... trước khi /me tặng bác một karma-?