VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1680, contains 1680, 1681, 1682, 1692, 1693, 1699, 1710, 1717, 1718, 1721, 1725, 1727, 1731, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1885, 1901
id = 1680, parent = 0, thread = 1680, catid = 8, locked = 1, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/06 (1144261798) ,
subject = Đánh số công thức., hits = 7087, karma = 0+0-,
Em đánh số phương trình nó nằm toàn bên trái, em muôn nằm bên phải tất cả thì làm thế nào?
 
id = 1681, parent = 1680, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.100.105, time = 2006/04/06 (1144307524) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Xin hãy chỉ rõ bạn đang dùng gói nào của (La)TeX.
Xin hãy đọc hướng dẫn của gói đó.
Nhập vào một ví dụ cụ thể để các thành viên khác có thể giúp đỡ
OK?
 
id = 1682, parent = 1680, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.194, time = 2006/04/06 (1144313202) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Em đánh số phương trình nó nằm toàn bên trái, em muôn nằm bên phải tất cả thì làm thế nào?
Việc đánh số bên phải hay bên trái cho các phương trình phụ thuộc vào tùy chọn gọi khi nạp lớp hoặc gói amsmath

\documentclass{article} % đánh số bên phải ( mặc định )
\documentclass[leqno]{article} % bên trái
\documentclass[reqno]{article} % bên phải


hoặc
\usepackage{amsmath} % bên phải
\usepackage[leqno]{amsmath} % bên trái
\usepackage[reqno]{amsmath} % bên phải


còn một tùy chọn nữa, là fleqno (cho gói amsmath). Bạn xem tài liệu này (về gói amsmath)
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=amsldoc
 
id = 1692, parent = 1682, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/07 (1144410585) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Em cảm ơn các anh nhiều, em đánh số phương trình bên phải được rồi, còn một vấn đề nữa, em nhờ các anh giúp
em đa dùng lệnh \numberwithin{equation}{section} để đanh số phương trình, nhưng khi chuyển từ mục 1 sang mục 2 thì số phí sau không đanh lại, em muốn là trong section 1 thì đánh số là 1.1, 1.2,... còn section 2 là 2.1, 2.2..... vì bây giờ trong tài liệu của em nó đánh số là 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.5.... Em muốn qua mục section 2 là phải bắt dầu lad 2.1, 2.2. thì phải làm sao? Em cảm ơn.
 
id = 1693, parent = 1692, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.60, time = 2006/04/07 (1144418279) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng gói amsmath là lệnh \numberwithin như trên là được ngay. Thử biên dịch file sau đây xem

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\numberwithin{equation}{section}
\begin{document}
\section{one}
\begin{equation}
x^2+y^2=1
\end{equation}
\begin{equation}
x^2+y^2=1
\end{equation}
\begin{equation}
x^2+y^2=1
\end{equation}

\section{two}
\begin{equation}
x^2+y^2=1
\end{equation}
\begin{equation}
x^2+y^2=1
\end{equation}

\end{document}
 
id = 1699, parent = 1692, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.129, time = 2006/04/08 (1144439580) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
vì bây giờ trong tài liệu của em nó đánh số là 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.5.... Em muốn qua mục section 2 là phải bắt dầu lad 2.1, 2.2. thì phải làm sao? Em cảm ơn.
1/ bạn phải dùng đúng \numberwithin{equation}{equation} % equation trước
2/ bạn có thể chép cho mình xem phần khai báo trước \begin{document} của bạn không? nếu bạn dùng đúng như ở 1/, mà vẫn bị lỗi trên, có thể nghi ngờ là một gói khác hoặc một option khác (/me kô đoán ra là gì) đã ảnh hưởng đến việc đánh số.
 
id = 1710, parent = 1699, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.207, time = 2006/04/08 (1144445268) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Kyanh sao lại thế này \numberwithin{equation}{equation}?? có nhầm không đó?
 
id = 1717, parent = 1710, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.244.212, time = 2006/04/08 (1144489783) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Kyanh sao lại thế này \numberwithin{equation}{equation}?? có nhầm không đó?
Sorry. Đúng ra phải là \numberwithin{equation}{section}. Gõ nhanh quá trong lúc chát... cũng có khi hại
 
id = 1718, parent = 1717, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.238, time = 2006/04/08 (1144489916) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
hhp:
Kyanh sao lại thế này \numberwithin{equation}{equation}?? có nhầm không đó?
Sorry. Đúng ra phải là \numberwithin{equation}{sectino}. Gõ nhanh quá trong lúc chát... cũng có khi hại
Lại nhầm nữa sectino??
 
id = 1721, parent = 1718, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.244.212, time = 2006/04/08 (1144490021) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
xỉu. edit xong, post thì thấy bài bác. khổ ghê!

PS: mà sectino nghe có vẻ Ý nha
 
id = 1725, parent = 1721, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.238, time = 2006/04/08 (1144490486) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này lại lạc đề: Phải có biện pháp làm sao khi một người đang trả lời thì người kia phải chờ không được phép trả lời cùng lúc???
 
id = 1727, parent = 1725, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.244.212, time = 2006/04/08 (1144490894) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Cái này lại lạc đề: Phải có biện pháp làm sao khi một người đang trả lời thì người kia phải chờ không được phép trả lời cùng lúc???
Nhìn từ góc độ devel (lập trình cho backend) thì việc này hoàn toàn kó thể. Nhưng không cần thiết. Vả lại, điều này có thể khiến diễn đàn bị treo vô hạn ở một vài topic --- khi có người có chủ ý tấn công trang web.

Các bác chỉ cần chú ý là: khi trả lời, trích dẫn đừng cứ nhè bài cuối cùng mà phang. Hãy chọn trả lời và trích dẫn đúng ngay sau mỗi bài các bác muốn. Không biết các bác có bao giờ thử dùng chức năng xem luồng của diễn đàn chưa? nhìn ở trên titlebar...
 
id = 1731, parent = 1721, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/08 (1144491932) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Em đưa lên đây file nguồn

\documentclass[reqno, 11pt]{amsart}%article
%\documentclass[12pt, draft]{amsart}%article
\usepackage{amssymb}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\pagestyle{plain}

\textwidth=12.5cm
\textheight=19cm
\abovedisplayskip=2mm
\belowdisplayskip=2mm
\abovedisplayshortskip=2mm
\belowdisplayshortskip=2mm
\parindent=0.6cm
\parskip=4pt
\numberwithin{equation}{section}
\setcounter{tocdepth}{1}
\begin{document}

\tableofcontents

\newpage

\baselineskip=0.45cm\chapter{Më ®Çu}

\addtocounter{section}{1} % Ðua vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cung cái này n?a
\section*{\S 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n}

\subsection{}


rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
\begin{eqnarray}{}\label{Eq:11}
x + y = y + x
\end{eqnarray}
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
\begin{eqnarray}{}\label{Eq:12}
(x + y)  + z = x + (y + z)
\end{eqnarray}

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
\begin{eqnarray}{}\label{Eq:13}
\textbf{0} + x =  x + \textbf{0} = x
\end{eqnarray}


\addtocounter{section}{1} % Ðua vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cung cái này n?a
\section*{\S 2. TÝnh chÊt}


rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
\begin{eqnarray}{}\label{Eq:11}
x + y = y + x
\end{eqnarray}
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
\begin{eqnarray}{}\label{Eq:12}
(x + y)  + z = x + (y + z)
\end{eqnarray}

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
\begin{eqnarray}{}\label{Eq:13}
\textbf{0} + x =  x + \textbf{0} = x
\end{eqnarray}
...
\end{document}


Và nếu chạy cái này thì cách đanh công thức sẽ là: 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 2.6, mà mình lại muốn 2.1, 2.2, 2.3. Vậy sai chổ nào và sửa như thế


Ở đây là em muốn có dấu \S 1, \S2 nên phải làm thế này. Nếu cũng như thế này mà dùng gói tiltesec thì có làm được không? Mong mọi người giúp.(Lệnh \chapter sao không thấy chương 1)

Muốn "Chương 1. Các kiến thức cơ bản" in chữ hoa và ở vị trí center thì làm thế nào ạ.
 
id = 1734, parent = 1731, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.244.212, time = 2006/04/08 (1144492980) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+-1-,
tốt lắm!

vài lời khuyên cho bạn:

0/ thêm tùy chọn a4paper khi nạp lới
1/ không cần dùng tùy chọn reqno mới có số đánh bên phải
2/ dùng gói geometry để canh lề, trái phải, chiều rộng cỡ giấy -- nhớ tìm ở diễn đàn đã có bài về gói này
3/ không dùng môi trường eqnarray ( xem ở phần Trăm thứ mẹo thì biết ). Hãy đọc qua tài liệu amsldoc, http://download.viettug.org/mirror1.php?files=amsldoc
4/ bạn khôn cần dùng \addcounter\setcounter cho mệt xác

Túm lại là đây:
\documentclass[a4paper, 11pt]{amsart}
\usepackage{amssymb}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
% \pagestyle{plain}
\usepackage[left=2cm]{geometry}
\numberwithin{equation}{section}
\setcounter{tocdepth}{1}
\pagestyle{plain}
\begin{document}
\tableofcontents
\newpage
\baselineskip=0.45cm

\chapter{example}
\section{example}
\subsection{exmaple}

\begin{equation}
\label{Eq:11}
x + y = y + x
\end{equation}

\begin{align}
\label{Eq:11111}
x + y &= y + x \\
x + y &= y + x
\end{align}


Câu hỏi của bạn rất thú vị nên... bạn được karma+
 
id = 1736, parent = 1734, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/08 (1144493645) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 1+0-,
lyk:
tốt lắm!

vài lời khuyên cho bạn:

0/ thêm tùy chọn a4paper khi nạp lới
1/ không cần dùng tùy chọn reqno mới có số đánh bên phải
2/ dùng gói geometry để canh lề, trái phải, chiều rộng cỡ giấy -- nhớ tìm ở diễn đàn đã có bài về gói này
3/ không dùng môi trường eqnarray ( xem ở phần Trăm thứ mẹo thì biết ). Hãy đọc qua tài liệu amsldoc, http://download.viettug.org/mirror1.php?files=amsldoc
4/ bạn khôn cần dùng \addcounter\setcounter cho mệt xác

Túm lại là đây:

Câu hỏi của bạn rất thú vị nên... bạn được karma+
Cảm ơn anh đã karma+, nhưng ví dụ của em đưa ra đa nói là muốn tạo ra \S1. \S2(Bài 1, bài 2 mà), tự nhiên anh làm nó mất đi, vả lại nếu không reqno thì công thức vẫn nằm bên trái mà. mong anh giúp em. vì em sợ anh không giúp em nữa, nếu không em đã karma- anh rỗi đấy. . Anh giúp em lại nhé.
 
id = 1737, parent = 1736, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.244.212, time = 2006/04/08 (1144493906) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
bạn cứ việc karma- cho mình

như mình vừa trả lời ở trên, nguyên nhân chính là bạn đã dùng lớp amsart. Hãy thay thế bởi lớp chuẩn report ( còn cái vụ reqno đó đúng là mình kô biết gói amsart đã thay đổi... )

còn việc \S thì bạn xem ở box latex, có nhiều bài về điều này rùi. bạn chịu khó đọc. Cũng nên dọc quá ví dụ về gói titlesec. Mình còn tranh thủ thời gian hoàn thành vnthesis giúp bạn và nhiều người nữa.

/me offline đây (out of money)
 
id = 1738, parent = 1737, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/08 (1144494247) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Em mong anh sẽ cho em một link đến địa chỉ nói về \S, em sẽ đợi.
 
id = 1739, parent = 1738, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.51, time = 2006/04/09 (1144576553) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Em mong anh sẽ cho em một link đến địa chỉ nói về \S, em sẽ đợi.
Cứ ở đó mà đợi. Không chịu tìm thì thôi vậy

Huề vốn karma nhé
 
id = 1741, parent = 1738, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/09 (1144580631) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Em mong anh sẽ cho em một link đến địa chỉ nói về \S, em sẽ đợi.
Đừng đợi......., vì không biết bạn còn phải đợi trong bâu lâu nữa

Chào bạn, bạn có thể tham khảo một kiểu trang trí luận văn ở đây: LINK_HERE


PS:@texe: Một lời khuyên cho bạn: Đừng nên làm cho Kyanh ...nổi nóng(Kyanh chứ không phải lyk nhé)
 
id = 1735, parent = 1731, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.244.212, time = 2006/04/08 (1144493389) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Ở đây là em muốn có dấu \S 1, \S2 nên phải làm thế này. Nếu cũng như thế này mà dùng gói tiltesec thì có làm được không? Mong mọi người giúp.(Lệnh \chapter sao không thấy chương 1)

Muốn "Chương 1. Các kiến thức cơ bản" in chữ hoa và ở vị trí center thì làm thế nào ạ.
Bạn xem thông báo ở trang nhất về gói titlesec. Nó làm được lắm xem demo ở thư viện hình

Bạn không cần dùng gói amsart đâu. Gói đó là chuẩn của hội toán học mỹ, ( khá cũ ), xung đột với rất nhiều gói khác. Chỉ cần dùng lớp chuẩn report là đủ.
\documentclass[11pt,a4paper]{report}
%\usepackge{...}


PS: cái này lạc đề rùi. bạn làm ơn gửi chủ đề mới
 
id = 1885, parent = 1699, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/25 (1145978709) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Nhờ mọi người làm cho tập tin sau đánh số lại các công thức là 0.2.1, 0.2.2,... khi chuyển sang \S2. (Trong tập tin này, đánh số là 0.2.4, 0.2.5,...)

\documentclass[12pt]{report}%
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{amsthm, amsfonts}%,times
\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb, amsfonts}%,times
\let\up\MakeUppercase
\pagestyle{plain}
\numberwithin{equation}{section}
%\setcounter{tocdepth}{1}
\begin{document}

\baselineskip=0.6cm

\titleformat{\section}[block]
%    {\normalfont\bfseries\filcenter}
    {\normalfont\Large\filcenter}
    {\fbox{\itshape\thesection}}
    {1em}
    {}

\addtocounter{section}{1} % Ðua vào cái này
\setcounter{subsection}{0} % và cung cái này n?a
\section*{\S 1. \up{C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n}}
\addcontentsline{toc}{section}{\S1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n}

\begin{equation}\label{Eq:11}
\int\limits_{a}^{b}\varphi(x)dx = \psi(b) - \psi(a)
\end{equation}

\begin{equation}\label{Eq:12}
B \subset \bigcup\limits_{j = 1}^{\infty}I_j \text{ và } \sum_{j =
1}^{\infty}|b_j - a_j| <\epsilon.
\end{equation}

\begin{equation}\label{Eq:13}
\int\limits_{x}^{x + \Delta x}\varphi(t)dt = \varphi(x)\Delta x
\end{equation}


\newpage

\addtocounter{section}{1} % Bá ®i sÏ thÊy kh¸c
\setcounter{subsection}{0} % Dïng ®Ó ®¸nh sè subsection
\section*{\S 2. \up{Anh ba chiÒu}}
\addcontentsline{toc}{section}{\S 2. Anh ba chiÒu}

\begin{equation}\label{Eq:21}
EX^r = \int\limits_{\Omega}X^rdp,
\end{equation}


\begin{equation}\label{Eq:22}
E|X - EX|^r = \int\limits_{\Omega}|X - EX|^rdp
\end{equation}

\end{document}Xin cảm ơn mọi người.
 
id = 1901, parent = 1885, thread = 1680, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.12, time = 2006/04/26 (1146000798) ,
subject = Re:Đánh số công thức., hits = 0, karma = 0+0-,
Làm như sau đây, bạn à. chú ý mình đã thay đổi rất nhiều. bạn nên học theo . Nguyên nhân là bạn đã dùng các lệnh \section*. Hãy tập dùng gói \titlesec. Có gì trục trặc giải quyết sau

\documentclass[12pt]{report}%

\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{amsmath,amsthm,amssymb, amsfonts}%,times

\let\up\MakeUppercase
\pagestyle{plain}

\numberwithin{equation}{section}
\def\baselinestretch{1.2}

\titleformat{\section}[block]
    {\normalfont\Large\filcenter}
    {\S\thesection}
    {1em}
    {}

\begin{document}

%bỏ: \baselineskip=0.6cm

\section{\up{C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n}}

\begin{equation}\label{Eq:11}
\int\limits_{a}^{b}\varphi(x)dx = \psi(b) - \psi(a)
\end{equation}

% sao lại cần? \newpage

\section{\up{Anh ba chiÒu}}

\begin{equation}
\label{Eq:21}
EX^r = \int\limits_{\Omega}X^rdp,
\end{equation}

\begin{equation}
\label{Eq:22}
E|X - EX|^r = \int\limits_{\Omega}|X - EX|^rdp
\end{equation}

\end{document}