VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1677, contains 1677
id = 1677, parent = 0, thread = 1677, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.205, time = 2006/04/05 (1144251744) ,
subject = mẫu trang mục lục (nhỏ), hits = 1257, karma = 0+0-,
\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{VDB}
  E.P. Van den Ban.
  \newblock \emph{Lie Groups.}
  \newblock 2003.
\bibitem{MICHOR}
  P. W. Michor.
  \newblock \emph{Topics in Differential Geometry}.
  \newblock \url{http://www.mat.univie.ac.at/}. 2005.
\end{thebibliography}


http://sarovar.viettug.org/img/bib1.png

\begin{thebibliography}{SPIVAK}
\addcontentsline{toc}{section}{\refname}
\bibitem[SPIVAK]{SPIVAK}
  \textsc{Spivak M.},
  \emph{Giải tích Toán học trên Đa tạp},
  Hoàng Hữu Đường \emph{dịch},
  NXB ĐH-THCN,
  Hà Nội, 1985.
\bibitem[HKA]{HKA}
  \textsc{Huỳnh Kỳ Anh},
  \lq\lq{Định lý Stokes}\rq\rq{} (Tiểu luận),
  ĐHSP Tp. HCM, 2001.
\end{thebibliography}


http://sarovar.viettug.org/img/bib2.png