VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1669, contains 1669, 1671
id = 1669, parent = 0, thread = 1669, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 125.234.189.162, time = 2006/04/05 (1144234904) ,
subject = nội dung tài liệu bị thay đổi, hits = 695, karma = 0+0-,
y minh noi la tai lieu nao co bo sung huong dan vao cac tai lieu cu thi danh dau ngay cho do de cho dan tex biet duoc su thay doi moi do
chan han bai cua nguyen tan khoa co thay doi do minh moi nhin vao thoi chua co thoi gian kiem tra lai.
 
id = 1671, parent = 1669, thread = 1669, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.205, time = 2006/04/05 (1144235559) ,
subject = Re:noi dung tai lieu bi thay doi, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bạn !

việc đánh dấu cập nhật là rất quan trọng. hiện tài liệu của việttug nói chung còn rất khó tìm.

mình đã trả lời bạn ở đây vể chuyện này:
LINK_HERE