VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1655, contains 1655, 1659, 1685
id = 1655, parent = 0, thread = 1655, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.126, time = 2006/04/03 (1144075936) ,
subject = đổi kiểu đề mục với \\@startsection, hits = 2678, karma = 0+0-,
Làm thế nào để thay đổi nhanh chóng kiểu chữ, cỡ chữ của các đề mục?

Dùng các gói cũng hay. Nhưng phần lớn người dùng đều không thấy thỏa mãn và họ tìm đến \@startsection:

\@startsection{name}{level}{indent}{beforeskip}{afterskip}{style}


Đây là ví dụ cách dùng \@startsection trong lớp article
\makeatletter % quan trọng à nhe  cám ơn longgia2001

\def\section{%
 \@startsection{section}{1}{\[email protected]}%
   {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
   {2.3ex \@plus.2ex}%
   {\normalfont\Large\bfseries}} % chỉnh font ở đây !!!

\def\subsection{%
 \@startsection{subsection}{2}{\[email protected]}%
   {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
   {1.5ex \@plus .2ex}%
   {\normalfont\large\bfseries}} % chỉnh font ở đây !!!

\def\subsubsection{%
   \@startsection{subsubsection}{3}{\[email protected]}%
   {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
   {1.5ex \@plus .2ex}%
   {\normalfont\normalsize\bfseries}} % chỉnh font ở đây !!!

\makeatother


Bạn muốn dùng thì chép đoạn mã trên vào trước \begin{document}, ví dụ:

\makeatletter
\def\section{%
 \@startsection{section}{1}{\[email protected]}%
   {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
   {2.3ex \@plus.2ex}%
   {\normalfont\Large\bfseries}} % chỉnh font ở đây !!!
\makeatother
\begin{document}
...
\end{document}
 
id = 1659, parent = 1655, thread = 1655, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.54.86, time = 2006/04/04 (1144086892) ,
subject = Re:đổi kiểu đề mục với \\@startsection, hits = 0, karma = 0+0-,
\makeatletter % Xem ký tự đặc biệt - a móc - như một ký tự thông thường

\makeatother % Cho nó thành thứ khác


Cặp lệnh này thường đi đôi, vì đối với \TeX, "@" là ký tự đặc biệt, không dùng tùy tiện.

Kác bạn thân mến, khi đã chơi tới @, người ta thường gọi là dân chơi. Kác bác nhớ kẩn thận với @ đấy, không thì sẽ sinh ra một núi lỗi, không biết đường dâu mà sửa đấy nhé!!!

Dành cho người thích chọc ngoáy:

Để biết rõ thêm về a móc, các bác cứ mở ra và đọc - đọc thôi nhé - các file như article.cls, report.cls.... hay latex.ltx. Kó thể sau đó, các bác sẽ ghiền @, nhưng thường thì chỉ có "dân chơi" mới quyết định @ mà thôi. Kể ra SH ngon hơn (Lạc đề tí xíu, xin ét-min bỏ quá)
 
id = 1685, parent = 1655, thread = 1655, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.196, time = 2006/04/06 (1144337178) ,
subject = Re:đổi kiểu đề mục với \\@startsection, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk ơi, ngốc thế. dùng gói titlesec đây nè: LINK_HERE

karma- cho lyk nhé...