VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1626, contains 1626, 2074
id = 1626, parent = 0, thread = 1626, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.54, time = 2006/04/01 (1143883173) ,
subject = các gói nào đã được nạp, hits = 2603, karma = 0+0-,
đôi khi, bạn muốn biết tài liệu của mình đã gạp những gói, tập tin nào (tất cả nhé!)

rõ ràng, nếu nhìn vào danh sách các gói nạp bởi \usepackage thì chưa đủ.

-- việc này là cần thiết, chẳng hạn khi bạn muốn chuyển tài liệu cho người bạn, nhưng bạn ấy lại không có một số gói như ở máy bạn!

Hãy thêm lệnh \listfiles vào trước tài liệu
\listfiles
\documentclass{article}
....
\begin{document}
...

thử biên dịch, rồi sau đó mở tập tin *.log lên xem, ở đoạn gần cuối. Sẽ có cái bạn cần.

Đây là ví dụ cho tập tin test4.tex có nội dung như sau:

\listfiles
\documentclass[12pt, oneside, a4paper]{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\begin{document}
test
\end{document}


Sau khi biên dịch, phần cuối tập tin test4.log sẽ có nội dung như sau:
*File List*
article.cls    2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX document class
size12.clo    2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX file (size option)
vietnam.sty    2005/02/06 v1.1 Vietnamese captions
fontenc.sty
t5enc.def    2001/09/21 v1.1 Vietnamese T5 encoding
t5cmr.fd
inputenc.sty    2004/02/05 v1.0d Input encoding file
tcvn.def    2000/01/28 v1.0 TCVN Vietnamese input encoding
vncaps.tex


enjoy!
 
id = 2074, parent = 1626, thread = 1626, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/10 (1147196851) ,
subject = Re:các gói nào đã được nạp, hits = 0, karma = 0+0-,
cách khác: dùng gói snapshot tải về ở ftp://ftp.ams.org/pub/tex/snapshot.zip

Ví dụ với tài liệu foobar.tex
\RequirePackage{snapshot}
\documentclass{article}

sau khi biên dịch sẽ tạo ra tập tin foobar.dep có nội dung tương tự như sau đây:

\RequireVersions{
*{application}{TeX}     {1990/03/25 3.x}
*{format} {LaTeX2e}     {1999/06/01 v2.e}
*{package}{snapshot}    {1999/11/03 v1.02}
*{class}  {article}     {1999/01/07 v1.4a}
*{file}   {size10.clo}  {1999/01/07 v1.4a}
*{package}{graphicx}    {1999/02/16 v1.0f}
*{package}{keyval}      {1999/03/16 v1.13}
*{package}{graphics}    {1999/02/16 v1.0l}
*{package}{trig}        {1999/03/16 v1.09}
*{file}   {graphics.cfg}{0000/00/00 v0.0}
*{file}   {dvips.def}   {1999/02/16 v3.0i}
}


enjoy!