VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1616, contains 1616
id = 1616, parent = 0, thread = 1616, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.183, time = 2006/03/30 (1143733105) ,
subject = sử dụng tiền tố khi đánh nhãn, hits = 2024, karma = 0+0-,
khi đánh nhãn cho các phương trình, định lý, chương mục, bạn nên sử dụng tiền tố. Ví dụ

\label{eq:fermat} % cho phương trình Fermat
\label{md:fermat} % cho Mệnh đề Fermat
\label{sec:fermat} % cho Mục Fermat


( trong Mục Fermat, có Mệnh đề nói về Định lý Fermat, và trong định lý nói về Fermat có phương trình Fermat )

ích lợi của việc sử dụng tiền tố là rõ ràng, giúp cho việc tham khảo thêm phần trực quan.

TIPS: trong winefish, các nhãn (\label) và tham chiếu (\ref) chỉ được tô màu khi bạn sử dụng tiền tố với dấu hai chấm!