VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1610, contains 1610
id = 1610, parent = 0, thread = 1610, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.50, time = 2006/03/30 (1143655173) ,
subject = vntex và cỡ chữ 13, hits = 425, karma = 0+0-,
gói lyk-z13 cho ra "cỡ 13"

tác giả (original): texer

đây chỉ là workround (chữa cháy)

tải về: http://download.viettug.org/mirror1.php?files=lyk-z13

cách dùng
\documentclass[12pt]{aritcle}
\usepackage[tcvn]{vietnam} % utf8,...
\usepackage{lyk-z13} % nạp sau gói vietnam
% ....