VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1609, contains 1609
id = 1609, parent = 0, thread = 1609, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.50, time = 2006/03/29 (1143623507) ,
subject = \\def và \\xspace, hits = 3156, karma = 0+0-,
Giả sử bạn muốn định nghĩa một macro để viết tắt:
\def\myname{XYZT}

Bạn dùng nó như thế nào? Hãy quan sát
Tôi tên là \myname hiện đang làm việc tại... % cho ra: XYZThiện đang...
Tôi tên là \myname\ hiện đang làm việc tại.. % cho ra: XYZT hiện đang...
Tôi tên là \myname{} hiện đang làm việc tại... % như trên
Tôi tên là \myname; hiện đang làm việc... % cho ra: XYZT; hiện đang làm việc...

Việc dùng lệnh \ hoặc cặp dấu ngoặc {} đảm bảo rằng XYZT sẽ không dính liền với hiện đang làm việc...

Thật mất công. Hãy thử với gói xspace. Gói này chỉ cung cấp một lệnh \xpsace
\usepackage{xspace}
\def\myname{XYZT\xspace}

Lần này thì đơn giản hơn nhiều
Tôi tên là \myname hiện đang làm việc tại... % cho ra: XYZT hiện đang...
Tôi tên là \myname; hiện đang làm việc... % cho ra: XYZT; hiện đang làm việc...


Về \def, bạn xem ở đây:
LINK_HERE