VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1596, contains 1596, 1612, 1613, 3165, 3166
id = 1596, parent = 0, thread = 1596, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.138, time = 2006/03/28 (1143540395) ,
subject = danh sách mọi ký hiệu trong tex?, hits = 5704, karma = 0+0-,
Trang chủ: http://ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/
Tải về: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info … ensive.zip

Danh sách 3300 ký hiệu dùng trong LaTeX... bạn nên in tài liệu này và... gối đầu giường
The Comprehensive LaTeX Symbols List is an organized list of 3300 symbols commonly available to LaTeX users. Some of these symbols are guaranteed to be available in every TeX distribution. Others require font files that come with some, but not all, TeX distributions. The rest require font files that must be downloaded explicitly from CTAN (http://www.ctan.org) and installed. The Comprehensive LaTeX Symbols List currently showcases symbols from 83 separate typefaces.
 
id = 1612, parent = 1596, thread = 1596, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.54.86, time = 2006/03/30 (1143728147) ,
subject = Re:danh sách mọi ký hiệu trong tex?, hits = 0, karma = 0+0-,
Học \tex không cần phải biết hết "tam thiên tự" này. Đây là tài liệu tổng hợp các ký tự đã được xây dựng thông qua rất nhiều package.

Download về một vản để tham khảo thì rất tốt. Nhưng in ra để gối đầu thì e không nên Ngay cả người đã dùng \tex thành thạo.
 
id = 1613, parent = 1612, thread = 1596, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.183, time = 2006/03/30 (1143728373) ,
subject = Re:danh sách mọi ký hiệu trong tex?, hits = 0, karma = 0+0-,
giá mà bác biết, vì đã in ra rồi nên /me đã không implement cái toolbar cho winefish, nhỉ
 
id = 3165, parent = 1613, thread = 1596, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = jishin, ip = 160.18.2.130, time = 2006/12/18 (1166459708) ,
subject = Re:danh sách mọi ký hiệu trong tex?, hits = 0, karma = 1+0-,
Có cái này gọn gàng hơn nhiều, có thể in ra gối đầu giường được.

http://tex.dante.jp/ok/sign.pdf

Phần đầu có một tí tiếng Nhật, nhưng mấy phần sau thì toàn symbol.

Cheers,

Btx,trang http://tex.dante.jp đấy là tài liệu tham khảo rất hay về LaTeX,pLaTex .. Có rất nhiều sách dạy về LaTeX free, tiếc rằng viết bằng tiếng Nhật
 
id = 3166, parent = 3165, thread = 1596, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.162, time = 2006/12/19 (1166512909) ,
subject = Re:danh sách mọi ký hiệu trong tex?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn jishin.

/me kô biết tiếng Nhật để có thể học hỏi thêm. Phải nhờ cậy vào bác và những người khác thôi Nếu có gì hay có thể học tập được, /me sẵn sàng theo và áp dụng vào ViệtTUG !

Tài liệu `sign.pdf` quả là ngắn gọn.

Cheers