VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1595, contains 1595
id = 1595, parent = 0, thread = 1595, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.138, time = 2006/03/28 (1143536794) ,
subject = chú ý: mục này không dành cho người dùng, hits = 676, karma = 0+0-,
mục này chỉ dành cho việc phát triển vntex, không dành cho người dùng bình thường.