VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1571, contains 1571, 1583, 1587
id = 1571, parent = 0, thread = 1571, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/27 (1143394012) ,
subject = cập nhật dữ liệu miktex với texhash, hits = 2784, karma = 0+0-,
nếu bạn không thêm thư mục texmf nào vào hệ thống tex, mà chỉ đơn thuần là thêm các gói vào các thư mục đã có (c:\texmf, c:\vnmik\texmf_user,...), thì bạn chỉ cần chạy

texhash

không cần phải dùng MO.exe rùi bóp chuột nữa!

Nhưng trò này chỉ có với MiKTeX 2.4 trở đi!
 
id = 1583, parent = 1571, thread = 1571, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.76.245, time = 2006/03/28 (1143496308) ,
subject = Re:cập nhật dữ liệu miktex với texhash, hits = 0, karma = 0+0-,
Kó lẽ từ phiên bản 2.4 MikTeX thêm Texhash. Trước đó, MikTeXers phải

initexmf -u

nếu không muốn click chuột...

(Chiêu này nghe đâu được dùng từ MikTeX 1.20c)
 
id = 1587, parent = 1583, thread = 1571, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.138, time = 2006/03/28 (1143534361) ,
subject = Re:cập nhật dữ liệu miktex với texhash, hits = 0, karma = 0+0-,
texhash và còn có cả updmap nữa, là inspired từ tetex đó bác! miktex tương lai sẽ hỗ trợ cho *nix*

càng ngày càng hội tụ