VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1564, contains 1564
id = 1564, parent = 0, thread = 1564, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/26 (1143362415) ,
subject = sao lưu hệ thống vnmik, hits = 1907, karma = 0+0-,
bạn chỉ cần sao lưu thư mục c:/vnmik/vnmikc:/vnmik/texmf_user

thư mục đầu tiên chứa các gói (chưa cài đặt) thông tin lưu trữ về quá trình cài đặt -- cần thiết khi xử lý xử cố của vnmik

thư mục sau là nơi các gói bạn cài thêm, các gói cập nhật,... giữ thư mục này bạn sẽ đỡ mất công cài lại nhiều gói

bạn cũng không nên quá phụ thuộc vào vnmik. Vì sao? vnmik cũng là miktex. Khi nào đủ lông đủ cánh, bạn có thể cài đặt miktex bằng cách nâng cấp cho vnmik --- và vì thế, vnmik còn thích hợp cho cả người dùng có kinh nghiệm với tex!