VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1559, contains 1559, 1560, 1567, 1568, 1570
id = 1559, parent = 0, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dtq, ip = 58.187.77.30, time = 2006/03/26 (1143341472) ,
subject = page heading không ra tiếng việt, hits = 1026, karma = 0+0-,
Chào các bạn,
các bạn có the xem qua xem cai file này
\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\usepackage{preview}
\begin{document}
\chapter{KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ BÀI TOÁN BIÊN}
\section{KHÁI NIỆM PHƯƠNG }
Với hàm số ....

trước
\begin{equation}\label{cauchy}
a+b=c
\end{equation}
dfgdfgdg hjfghjfghjfghj fgj fghjf ghfghj fghj fghj
fgjh fghj fghj fghj fgj f gfg
fghnfghghj fghj fhjfgh jfjh ghjf hj fghj ghj
ghjfg fhj fghj fghj fghj fhj fghj fghj fghjf jfghjfhj

\subsection{Trước mở đầu}
\begin{equation}\label{euler}
a+b=c
\end{equation}

\subsection{Mở đầu}
dfgdfgdfg


\begin{preview}
$$ a+b=c $$
\end{preview}

sau xem phương trình \ref{cauchy} (xem trang \pageref{cauchy})

\chapter{dfgdgdfg}
\section{ghfghfgh}
\subsection{foykyui}

\end{document}


Khi view thi cai page headng trang 2 lạii là
KH[PLEASE INSERT \PRERENDERUNICODE{ÕÁ} INTO PREAMBLE]I

Xin trân trọng cảm ơn
 
id = 1560, parent = 1559, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/26 (1143361039) ,
subject = Re:page heading không ra tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Ở máy của mình thử đúng tập tin của bạn không bị gì cả

Thử dùng header như sau đây:

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
%bỏ: \usepackage[utf8x]{inputenc}
%bỏ: \usepackage{ucs}
%\usepackage[utf8x]{vietnam} thay bởi
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{preview}


Vui lòng cho biết editor bạn đang dùng!
 
id = 1567, parent = 1559, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dtq, ip = 58.187.77.30, time = 2006/03/26 (1143378321) ,
subject = Re:page heading không ra tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn Kyanh
mình chuyển cái preamble như bạn chỉ dẫn thi thấy OK. Cám ơn rất nhiều.
Bạn có thể giải thích rõ hơn, tại sao
- Package inputenc và vietnam lại bị conflict?
- dùng package vietnam với utf8 thì ra đươc heading tiếng việt, utf8x thì lại không được
 
id = 1570, parent = 1567, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.77, time = 2006/03/26 (1143386592) ,
subject = Re:page heading không ra tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
dtq:
Bạn có thể giải thích rõ hơn, tại sao
- Package inputenc và vietnam lại bị conflict?
- dùng package vietnam với utf8 thì ra đươc heading tiếng việt, utf8x thì lại không được
utf8x chỉ là workaround (chữa cháy) khi không có hỗ trợ unicode/utf8 cho latex. bản workaround đó dựa trên engine khá cũ, không còn được maintain nữa... Đó là lý do tại sao một số ký tự trở thành không hợp lệ và sinh ra lỗi mà bác gặp phải

khi latex đã có hỗ trợ utf8 đầy đủ rồi thì nên dùng utf8 thay thế cho utf8x --- nếu dùng miktex 2.4 trở đi thì hoàn toàn yên tâm

editor đôi khi cũng gây ra vài trục trặc nhỏ, trường hợp này thì không phải
 
id = 1568, parent = 1559, thread = 1559, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dtq, ip = 58.187.77.30, time = 2006/03/26 (1143378482) ,
subject = Re:page heading không ra tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Ồ quên mất,
Mình đang dùng Texmaker, winxp