VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1552, contains 1552
id = 1552, parent = 0, thread = 1552, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/26 (1143314930) ,
subject = \\mbox và \\text, hits = 2404, karma = 0+0-,
nên dùng \text{} của gói amsmath thay thế cho \mbox{}

lý do thuyết phục nhất là: \text{} có thể tự động điều chỉnh kích cỡ font chữ, còn \mbox{} thì không