VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1551, contains 1551
id = 1551, parent = 0, thread = 1551, catid = 29, locked = 1, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/26 (1143314792) ,
subject = chú ý: đừng gửi câu hỏi ở đây..., hits = 706, karma = 0+0-,
tương lai sẽ có hỗ trợ cung cấp TIPS cho người dùng. Mục này dành để các thành viên gửi các mẹo vặt, hay, cần chú ý....

Đừng gửi câu hỏi ở đây. Cám ơn!