VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1545, contains 1545, 1547, 1941, 1953, 1961
id = 1545, parent = 0, thread = 1545, catid = 8, locked = 1, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143305014) ,
subject = diagxy: đổi kiểu mũi tên * xử lý một biểu đồ, hits = 1662, karma = 0+0-,
Với gói diagxy, em đã tạo ra ví dụ sau:

$$\bfig
\iiixii|aaalmr|%
<1200,500>%
[\mbox{cơ sở yếu}%
`\mbox{phủ có tính chất (B)}%
`\mbox{phủ có tính chất (A)}%
`\mbox{k - lưới}%
`\mbox{cs* -lưới}%
`\mbox{wcs* -lưới};%
(1)`(2)`(5)`(6)` (7)`(3)`(4)]
\efig$$


Khi biên dịch đoạn này mọi người có thể thấy có một mũi tên nằm dọc hướng từ "cơ sở yếu" xuống "k - lưới" (mũi tên số 7). Làm thế nào để có thể bỏ dấu mũi tên này ạ. Mong mọi người giúp. Cảm ơn mọi người.

from admin: vui lòng để mã tex trong môi trường code -- xem phần giúp đỡ của diễn đàn!
TIPS: dùng \text{} thay cho \mbox
 
id = 1547, parent = 1545, thread = 1545, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/26 (1143307651) ,
subject = Re:Xử lý một biểu đồ, hits = 0, karma = 0+0-,
muốn thay đổi kiểu mũi tên với diagxy thì dùng tham só bổ sung // như ví dụ sau:


$$\bfig
\iiixii|aaalmr|%
/--`--`--`->`--`--`--/% sự khác biệt ở đây
<1200,500>%
[\mbox{cơ sở yếu}%
`\mbox{phủ có tính chất (B)}%
`\mbox{phủ có tính chất (A)}%
`\mbox{k - lưới}%
`\mbox{cs* -lưới}%
`\mbox{wcs* -lưới};%
(1)`(2)`(5)`(6)` (7)`(3)`(4)]
\efig
$$


có rất nhiều mũi tên, xem ví dụ của gói diagxy để biết chi tiết. Trong ví dụ trên, thay -- bởi -> hoặc <- , vân vân và vân vân

so sánh hai kết quả như sau đây ( hình dưới là mã cũ của bác texe )

http://sarovar.viettug.org/img/diagxy01.png
 
id = 1941, parent = 1547, thread = 1545, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/04/29 (1146306420) ,
subject = Re:Xử lý một biểu đồ, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào mọi người, em có biểu đồ sau đây
$$\bfig
 \ptriangle|alr|/>>`>`.>/[TM`M\times R^n`M;\phi`\pi`\pi_1]
% \dtriangle/`>` >->/[B`C`D;`g`m]
 \efig$$

Bây giờ, em mong tạo biểu đồ đúng như vậy nhưng mà tam giác ấy là tam giác cân đáy song song với lề trên (đỉnh của tam giác nằm phí dưới) của tài liệu. Mong mọi người giúp. Xin cảm ơn.
 
id = 1953, parent = 1941, thread = 1545, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.232.184, time = 2006/04/30 (1146394039) ,
subject = Re:Xử lý một biểu đồ, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn dùng \Vtriangle, \Atriangle chưa nhỉ

cái \dtriangle kô có tác dụng sao?

/me quên mất rùi, sorry
 
id = 1961, parent = 1941, thread = 1545, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.121, time = 2006/05/01 (1146424592) ,
subject = Re:Xử lý một biểu đồ, hits = 0, karma = 0+0-,
Dùng \Vtriangle sẽ có

http://sarovar.viettug.org/img/Vtriangle.jpg