VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 153, contains 153, 156, 157, 174, 178
id = 153, parent = 0, thread = 153, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.37, time = 2005/09/30 (1128077121) ,
subject = Lai hoi ve goi diagxy, hits = 2050, karma = 0+0-,
Chao cac ban!
Minh co them mot van de mowis vua nay sinh. Do la viec dung goi lenh diagxy. Tat ca cac vi du trong tai lieu dien dan cung cap (http://viettug.org/migration/#/download.php/722/diaxydoc.pdf) deu khong chay duoc trong Miktex. Minh khong hieu li do vi sao ca. Vi du nhu vi du nay:

$$\bfig
\morphism[A'B;f]
\morphism(0,300)[A'B;f]
\morphism(0,600)|m|[A'B;f]
\morphism(0,900)/<-/[A'B;f]
\morphism(900,500)<0,-500>[A'B;f]
\morphism(1200,0)<0,500>[A'B;f]
\efig$$


Khi chay, may se bao loi la "Underfined control sequence $$\bfig".
Roi neu minh sua thi lai bao loi: "Underfined control sequence \morphism"
Chinh vi the minh van chua dung duoc goi diagxy. Minh rat mong cac ban lai giup minh giai quyet van de nay.
 
id = 156, parent = 153, thread = 153, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = [email protected] (guest), ip = 222.252.246.94, time = 2005/09/30 (1128091062) ,
subject = Re:Lai hoi ve goi diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
* bác Cuong gửi bài nhưng hình như nưả chừng thì... rớt mạng hay bị corrupted gì đó mà nó cắt cái rụp chỉ còn nưả bài

* (qua mail gửi cho tớ) ý tiếp theo cuả bác Cường là khi biên dịch gặp lôĩ "Undefined Control sequence". Nghĩa là gì? Các lệnh đó chưa được định nghĩa... Có lẽ là bác Cường chưa nạp gói diagxy:

\input diagxy
...
\begin{document}
...


* bác có mpb.exe rôì, bác xem laị bài viết cũ để biết cách cài gói diagxy nhé!

* xin lôĩ bác Cường, lần sau có gì trục trặc, bác gửi bài ở diễn đàn, sẽ có nhiều người trả lời bác hơn -- bác gửi mail cho /me thì /me khó trả lời lắm. /me kô online thường xuyên được, vì bận học...

Chào thân ái!
 
id = 157, parent = 156, thread = 153, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = [email protected] (guest), ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/30 (1128092070) ,
subject = Re:Lai hoi ve goi diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
Cài gói với mpm, xem tạm ở đây:
LINK_HERE
 
id = 174, parent = 157, thread = 153, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.37, time = 2005/10/10 (1128952461) ,
subject = Re:Lai hoi ve goi diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
[email protected]:
Cài gói với mpm, xem tạm ở đây:
LINK_HERE
Chao cac ban. Nho cac ban xu ly ho minh file sau day:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[viscii]{vietnam}
\input diagxy
\begin{document}
$$\bfig
\morphism[A'B;f] \morphism(0,300)[A'B;f]
\morphism(0,600)|m|[A'B;f] 10 \morphism(0,900)/<-/[A'B;f]
\morphism(900,500)<0,-500>[A'B;f] \morphism(1200,0)<0,500>[A'B;f]
\efig$$
\end{document}


Khi minh Typeset thi gap loi va may bao dong sau day:

This is e-TeX, Version 3.141592-2.2 (MiKTeX 2.4) (preloaded format=latex 2005.9.26)  10 OCT 2005 11:30
entering extended mode
**aq.tex
(aq.tex
LaTeX2e <2003/12/01>
Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
rman, ngerman, french, loaded.
(C:\texmf\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX document class
(C:\texmf\tex\latex\base\size12.clo
File: size12.clo 2004/02/16 v1.4f Standard LaTeX file (size option)
)
\[email protected]=\count79
\[email protected]=\count80
\[email protected]=\count81
\[email protected]=\count82
\[email protected]=\count83
\[email protected]=\count84
\[email protected]=\count85
\[email protected]=\count86
\abovecaptionskip=\skip41
\belowcaptionskip=\skip42
\bibindent=\dimen102
) (C:\texmf\tex\latex\vietnam\vietnam.sty
Package: vietnam 2000/01/27 v1.0 Vietnamese captions

(C:\texmf\tex\latex\base\ifthen.sty
Package: ifthen 2001/05/26 v1.1c Standard LaTeX ifthen package (DPC)
) (C:\texmf\tex\latex\base\fontenc.sty
Package: fontenc 2004/02/22 v1.99f Standard LaTeX package

(C:\texmf\tex\latex\vietnam\t5enc.def
File: t5enc.def 2001/09/21 v1.1 Vietnamese T5 encoding
)
LaTeX Font Info:    Try loading font information for T5+cmr on input line 100.
 (C:\texmf\tex\latex\vietnam\t5cmr.fd
File: t5cmr.fd 1999/05/25 v2.5h Standard LaTeX font definitions
))
(C:\texmf\tex\latex\base\inputenc.sty
Package: inputenc 2004/02/05 v1.0d Input encoding file
 (C:\texmf\tex\latex\vietnam\viscii.def
File: viscii.def 2000/01/28 v1.0 VISCII Vietnamese input encoding
))
(C:\texmf\tex\latex\vietnam\vncaps.tex))
(C:\texmf\tex\generic\diagxy\diagxy.tex (C:\texmf\tex\generic\xypic\xy.tex
Bootstrap'ing: catcodes, docmode, (C:\texmf\tex\generic\xypic\xyrecat.tex)
(C:\texmf\tex\generic\xypic\xyidioms.tex)

 Xy-pic version 3.7 <1999/02/16>
 Copyright (c) 1991-1998 by Kristoffer H. Rose <[email protected]>
 Xy-pic is free software: see the User's Guide for details.

Loading kernel: messages; fonts; allocations: state,
\[email protected]=\dimen103
\[email protected]=\dimen104
\[email protected]=\dimen105
\[email protected]=\dimen106
\[email protected]=\dimen107
\[email protected]=\dimen108
\[email protected]=\toks14
\[email protected]=\dimen109
\[email protected]=\dimen110
\[email protected]=\dimen111
\[email protected]=\dimen112
\[email protected]=\dimen113
\[email protected]=\dimen114
\[email protected]=\toks15
\[email protected]=\dimen115
\[email protected]=\dimen116
\[email protected]=\dimen117
\[email protected]=\dimen118
\[email protected]=\dimen119
\[email protected]=\dimen120
\[email protected]=\dimen121
\[email protected]=\dimen122
\[email protected]=\dimen123
\[email protected]=\dimen124
\[email protected]=\box26
\[email protected]=\box27
\[email protected]=\dimen125
 direction,
\[email protected]=\dimen126
\[email protected]=\dimen127
\[email protected]=\count87
\[email protected]=\count88
\Direction=\count89
\[email protected]=\dimen128
\[email protected]=\dimen129
\[email protected]=\read1
\[email protected]=\write3
\[email protected]=\count90
\[email protected]=\dimen130

utility macros; pictures: \xy, positions,
\[email protected]@=\toks16
\[email protected]@=\box28
 objects,
\[email protected]=\toks17
 decorations;
kernel objects: directionals, circles, text; options; algorithms: directions,
edges, connections;  Xy-pic loaded) (C:\texmf\tex\generic\xypic\xyarrow.tex
 Xy-pic option: Arrow and Path feature v.3.5 path, \ar, loaded)
\Label=\box29
\high=\dimen131
\deep=\dimen132
\ul=\dimen133
\deltax=\count91
\deltay=\count92
\deltaX=\count93
\deltaY=\count94
\wdth=\dimen134
\xend=\count95
\yend=\count96
\Xend=\count97
\Yend=\count98
\xpos=\count99
\ypos=\count100
\default=\count101
\defaultmargin=\count102
\topw=\count103
\botw=\count104
\Xpos=\count105
\Ypos=\count106
\atcode=\count107
) (aq.aux)
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 4.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 4.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 4.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 4.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 4.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 4.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 4.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 4.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 4.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 4.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 4.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 4.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for T5/cmr/m/n on input line 4.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 4.
LaTeX Font Info:    External font `cmex10' loaded for size
(Font)              <12> on input line 5.
LaTeX Font Info:    External font `cmex10' loaded for size
(Font)              <8> on input line 5.
LaTeX Font Info:    External font `cmex10' loaded for size
(Font)              <6> on input line 5.
)
Runaway argument?
A'B;f] \morphism (0,300)[A'B;f] \morphism (0,600)|m|[A'B;f] 10 \morphism \ETC.
! File ended while scanning use of \morphismpppp.
<inserted text>
                \par
<*> aq.tex
         
?Mong cac ban giup minh xem minh da sai cho nao ma lai khong dung duoc goi diagxy nay. Cam on cac ban!
 
id = 178, parent = 174, thread = 153, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/10 (1128954697) ,
subject = Re:Lai hoi ve goi diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
* xin lỗi bác vì diễn đàn bị một lỗi nhỏ kô thể hiển thị hết bài của bác đựơc. /me sẽ fix lỗi này sớm! Lần sau có trục trặc bác nhớ report, nhé!

* theo như /me thấy thì bác dùng sai cú pháp các lệnh của diagxy rồi. kô phải là cài chưa đựơc. Bác hãy chép đúng các ví dụ của diagxy xem. Bác hãy thử với vi dụ đơn giản nhất, nhé!

Bác đã dùng thế này (trong ví dụ bác gửi):
\morphism(0,300)[A'B;f]

đúng ra phải là:
\morphism(0,300)[A`B;f]


Để ý đến dấu phảy ấy Xem lại ví dụ của /me ở diễn đàn:
LINK_HERE

Chúc may mắn, nhé!