VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1527, contains 1527, 1532, 1538
id = 1527, parent = 0, thread = 1527, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/25 (1143230711) ,
subject = hỏi về một gói thỗ trợ sắp tài liệu tham khảo, hits = 855, karma = 0+0-,
Có một vấn đề trong buổi giới thiệu vừa rồi mình chưa trả lời được, đó là việc xếp tài liệu tham khảo theo A, B, C theo họ tác giả. Mình không biết có gói nào hỗ trợ MiKTeX làm việc này không? Bởi vì bây giờ để làm việc này thì phải làm thủ công. Mong mọi người giúp.
 
id = 1532, parent = 1527, thread = 1527, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.213, time = 2006/03/25 (1143234679) ,
subject = Re:hỏi về một gói thỗ trợ sắp tài liệu tham khảo, hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Có một vấn đề trong buổi giới thiệu vừa rồi mình chưa trả lời được, đó là việc xếp tài liệu tham khảo theo A, B, C theo họ tác giả. Mình không biết có gói nào hỗ trợ MiKTeX làm việc này không? Bởi vì bây giờ để làm việc này thì phải làm thủ công. Mong mọi người giúp.
Cuong dùng file .bib để tạo tài liệu tham khảo, khi đó nó sẽ tự động sắp xếp theo thứ tự A,B,C
 
id = 1538, parent = 1527, thread = 1527, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/25 (1143273632) ,
subject = Re:hỏi về một gói thỗ trợ sắp tài liệu tham khảo, hits = 0, karma = 0+0-,
bài này để ở mục bibtex. nói thế chắc bác cuong12giaitich hiểu

bác có nhiều vấn đề quá, nên từ từ mà giải quyết nhé