VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1519, contains 1519, 1531, 1539
id = 1519, parent = 0, thread = 1519, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.16, time = 2006/03/24 (1143188453) ,
subject = linhh tinh: ai đang online, hits = 1083, karma = 0+0-,
http://sarovar.viettug.org/img/whoisonline.png

nếu bạn đăng nhập vào diễn đàn, tên của bạn sẽ có màu đỏ trong danh sách cách thành viên online.

chưa bao giờ có quá 10 người cùng online
 
id = 1531, parent = 1519, thread = 1519, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.85.63, time = 2006/03/25 (1143232997) ,
subject = Re:linhh tinh: ai đang online, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhiệm vụ mới của kyanh...

Nhìn thấy nhau online mà không connect được. Bực mình lão kyanh này wá. Mau nghĩ cách !!!
 
id = 1539, parent = 1531, thread = 1519, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.213, time = 2006/03/25 (1143273702) ,
subject = Re:linhh tinh: ai đang online, hits = 0, karma = 0+0-,
okie, hè này mình sẽ xin một channel ở freenode.net ;D hay cái gì đó tương tự