VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1497, contains 1497, 1503
id = 1497, parent = 0, thread = 1497, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.248, time = 2006/03/21 (1142957412) ,
subject = gói mới: randtext, hits = 676, karma = 0+0-,
Gói cung cấp lệnh \randomize. Việc gọi \randomize{TEXT} sẽ cho ra một chuỗi có thứ tự bất kỳ (ngẫu nhiên).

Trang chủ: http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/ … /randtext/
Tải về: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … ndtext.zip
The package "randtext.sty", which supersedes "switcheml.sty", provides a
single macro \randomize{TEXT} that typesets the characters of TEXT in random order, such that the resulting output appears correct, but most automated attempts to read the file will misunderstand it.

This function allows one to include an email address on a TeX document and publish it online without fear of email address harvesters or spammers easily picking up the address.
 
id = 1503, parent = 1497, thread = 1497, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.42, time = 2006/03/22 (1143017366) ,
subject = Re:gói mới: randtext, hits = 0, karma = 0+0-,
sorry, gói này hơi chuối. khi dùng \randomize{FOOOBAR} thì nó vẫn ra vậy. đọc tài liệu của gói, thấy nói là: khi ra kết quả PDF thì các quá trình sao chép tự động mới chép phải các chuỗi \randomized, nhưng /me chép bằng tay thì vẫy vậy.

cúp!