VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1496, contains 1496
id = 1496, parent = 0, thread = 1496, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.246.185, time = 2006/03/21 (1142943466) ,
subject = LyX cho người dùng Windows, hits = 599, karma = 0+0-,
LyX là gì?

* chương trình soạn thảo LaTeX WYSIWYG (tương tự Sciencetific Workplace)
* phần mềm mã nguồn mở
* powerdot có hỗ trợ cho LyX
* được thiết kế cho người dùng Linux
* cần cài trước một hệ thống TeX
* nay có thêm bản cho người dùng Windows

Trang chủ: http://developer.berlios.de/projects/lyxwininstall/
Tác giả: stoehr
Tình trạng: đang phát triển, BETA
Tải về: LINK_HERE=9016

Feel free to test