VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1466, contains 1466, 1475, 1483
id = 1466, parent = 0, thread = 1466, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.155, time = 2006/03/18 (1142623817) ,
subject = ví dụ đầu tiên về tex, hits = 1158, karma = 0+0-,
\documentclass[12pt]{aritcle}
\usepackage[tcvn]{vietnam} % dùng bảng mã TCVN

\usepackage{amsmath} % biểu diễn kông thức toán
\usepackage[
  left=2.5cm,
  right=20mm,
  top=2cm,
  bottom=2cm]{geometry} % canh lề ;)

\def\myname{Tên tôi là LYK}

\begin{document}
% nhớ là dùng bảng mã TCVN
Đây là ví dụ, đây là \textbf{in đậm}

\begin{equation}
\frac{x^3+y+z}{y+z} = 0
\end{equation}

\myname \myname \myname

\end{document}
 
id = 1475, parent = 1466, thread = 1466, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.64.139, time = 2006/03/20 (1142840471) ,
subject = Re:ví dụ đầu tiên về tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Ví dụ dễ thương quá. Mong sớm có ví dụ thứ $n+1$.

Cảm ơn nhà sư fạm lyk
 
id = 1483, parent = 1466, thread = 1466, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/20 (1142859365) ,
subject = Re:ví dụ đầu tiên về tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Những người mới bắt đầu có thể copy đoạn mã sau đây để bắt đầu tìm hiểu cách làm việc của TeX. Bạn đừng băn khoăn về phần này nhiều,(dần dần bạn sẽ biết thôi) công việc của bạn là gõ những gì bạn muốn vào giữa phần \begin{document}
\end{document}

\documentclass[12pt, a4paper]{article}
\usepackage{amsmath, amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{amsmath, amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{plain}
%\pagestyle{myheadings}
%\oddsidemargin 0.1in \evensidemargin 0in \textheight 21.5cm \textwidth 16.0cm
\usepackage[top=3.0cm, bottom=3.0cm, left=3cm, right=2.0cm] {geometry}
\begin{document}

Đánh mọi thứ mong muốn vào đây.

\end{document}PS: Mục đích của đoạn mã trên là để những người mới bắt đầu dễ dàng hơn, những ví dụ khác mong lyk có thời gian post lên cho mọi người mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận hơn.