VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1462, contains 1462, 1465, 1470
id = 1462, parent = 0, thread = 1462, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.247.73, time = 2006/03/16 (1142524714) ,
subject = ví dụ về chèn hình, hits = 2142, karma = 0+0-,
mình có một hình newyear nhưng với các dạng khác nhau: png, jpg, eps. Nghĩa là có các tập tin newyear.png, newyear.jpg, newyear.eps. Có thể nạp các hình này như sau đây ( cái nào không phù hợp với bạn bạn có thể bỏ qua).

\documentclass{article}
\usepackage{ifpdf} % xem chú thích cuối bài
\usepackage{graphicx} % có thể không có trên hệ thống, thay bởi graphics
% \usepackage{graphics}
\usepackage{epsf}

\begin{document}

\begin{figure}[htb]
\begin{center}
\ifpdf
   \includegraphics[scale=.7]{newyear.jpg}
   \includegraphics[scale=.7]{newyear.png}
\else
   \includegraphics[scale=.7]{newyear.eps}
   \epsfbox{newyear.eps}
\fi
\end{center}
\caption{This is a test}
\label{fig:test}
\end{figure}

\end{document}


gói ifpdf bạn xem ở đây: forum:1226

về các tính năng cao cấp khác của các gói graphicx, graphics, epsf, xin chờ phần sau!

chúc may mắn
 
id = 1465, parent = 1462, thread = 1462, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.81.213, time = 2006/03/17 (1142598122) ,
subject = Re:ví dụ về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác lyk hướng dẫn chu đáo & sư phạm ghê! Chả bù với kụ kyanh luôn khó tính và nổi cáu với người khác!!!

Hoan nghênh bác đến với Viettug.
 
id = 1470, parent = 1465, thread = 1462, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/19 (1142767901) ,
subject = Re:ví dụ về chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Ha ha, nghe câu này Kyanh sẽ buồn mà phải tìm gặp lik uống... "rựu" mất thôi. Ha ha.

Hoan nghênh bạn lyk. Các ví dụ của bạn rất tốt cho những người mới bắt đầu với \TeX. Nếu bạn có thời gian hãy đưa thêm thật nhiều ví dụ kiểu như thế nữa nhé. Cái này phải giới thiệu để mọi người vào đây lấy ví dụ của lyk về nghâm cứu