VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1437, contains 1437, 1438
id = 1437, parent = 0, thread = 1437, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = thelight, ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/13 (1142249931) ,
subject = Lỗi tiếng việt trong Pctex 5.1, hits = 942, karma = 0+0-,
Ai biết cách khắc phục lỗi này giúp mình

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam---> c?ng hoà xã h?i ch? nghia vi?t nam
 
id = 1438, parent = 1437, thread = 1437, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.80, time = 2006/03/13 (1142250203) ,
subject = Re:Lỗi tiếng việt trong Pctex 5.1, hits = 0, karma = 0+0-,
* pctex chưa hỗ trợ Unicode, nên khi bạn dùng bộ gõ tiếng việt với bảng mã unicode thì gặp lỗi trên. hãy dùng bảng mã TCVN3 chẳng hạn

* lỗi trên cũng có thể sinh ra khi bạn chọn không đúng font hiển thị cho pctex. hãy vào phần settings của nó và chọn font phù hợp với bảng mã bạn đang dùng.

* bài này nên gửi ở mục pctex