VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1436, contains 1436, 1439, 1440, 1443, 1444, 1446, 1449, 1512, 1515, 1518
id = 1436, parent = 0, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.82, time = 2006/03/12 (1142154215) ,
subject = metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 2939, karma = 0+0-,
các bác xem hình sau:
http://viettug.org/migration/#/tmp/decartes.png

đó là mô phỏng của lá Descartes có phương trình
t --> ( 3at/(1+t^3) , 3at^2/(1+t^3) )


/me muốn tại đỉnh ( thuộc góc phần tư thứ nhất) bớt tròn một chút... phải mần sao?

cám ơn!

mã metapost như sau:
u=1cm;

beginfig(3);

drawarrow(-4u,0)--(4u,0);
drawarrow(0,-4u)--(0,4u);
pair A, B, C, D;
A = (0,-2u);
B = (-2u,0);
C=1.5[B,A];
D=2.0[A,B];
draw C--D;

pair pA, pB, pC, pD;
pA = (xpart D,ypart D+.1u);
pB = (xpart C, ypart C+.1u);
pD = (2.5u,2.5u);

draw pA{C-D}..{dir 0}(0,0){dir 0}...pD...{dir -90}(0,0);
draw (0,0){dir -90}..{C-D}pB dashed evenly scaled 1.5;

label.lft ("C",C);
label.lft ("D",D);
endfig;

end
 
id = 1439, parent = 1436, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.17, time = 2006/03/13 (1142255301) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Thêm Control points, và sau đó là bóp góp tiếp tuyến. Dĩ nhiên phải làm bằng ttay thôi....
 
id = 1440, parent = 1439, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.248.217, time = 2006/03/14 (1142276452) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Thêm Control points, và sau đó là bóp góp tiếp tuyến. Dĩ nhiên phải làm bằng ttay thôi....
Đừng tưởng bở /me đã mần toát mồ hôi hột rùi, mới dám hỏi ở diễn đàn đó...
 
id = 1443, parent = 1440, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.248.217, time = 2006/03/14 (1142277666) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Long Phan:
Thêm Control points, và sau đó là bóp góp tiếp tuyến. Dĩ nhiên phải làm bằng ttay thôi....
Đừng tưởng bở /me đã mần toát mồ hôi hột rùi, mới dám hỏi ở diễn đàn đó...
À, thêm control point, thêm hai điểm nữa /me chưa mần, bởi vì thấy phí quá. Có cách nào... chỉ với 4 control point mần được theo yêu càu nhỉ ;(

dùng ASY vẽ lá Descartes một loáng Bác Long thử nó đi nha, kô thì sẽ nuối tiếc

PS: nhưng mà lần vẽ sau thì bị... divide by zero
 
id = 1444, parent = 1439, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.165, time = 2006/03/15 (1142361819) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Thêm Control points, và sau đó là bóp góp tiếp tuyến. Dĩ nhiên phải làm bằng ttay thôi....
Cám ơn bác Long. Thêm vào hai điểm nữa, kết quả trông kha khá
pair pXA, pXB;
pXA = (2.4u,1.6u);
pXB = (ypart pXA,xpart pXA);
draw pA{C-D}..{dir 0}(0,0){dir 0}
  ..pXA..tension 1.5..pD..tension 1.5..pXB..{dir -90}(0,0);


http://viettug.org/migration/#/tmp/descartes2.png
 
id = 1446, parent = 1444, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.95.38, time = 2006/03/15 (1142381788) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
híc, đỉnh lá có vẻ không được trơn lắm. Bác đã làm nó méo thực sự rồị Chúc mừng!!!
 
id = 1449, parent = 1446, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 203.210.245.170, time = 2006/03/15 (1142420684) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
tsnsidon:
híc, đỉnh lá có vẻ không được trơn lắm. Bác đã làm nó méo thực sự rồị Chúc mừng!!!
Cái gì tròn trịa quá thì hiếm và khó coi

méo như thế thì mới thiệt cái này cũng là triết lý sống mà
 
id = 1512, parent = 1449, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.96.103, time = 2006/03/23 (1143115087) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này sao giống của bác kyanh ghê nhỉ?

http://www.math.hope.edu/newsletter/decart.gif
 
id = 1515, parent = 1512, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.83.2, time = 2006/03/23 (1143117929) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
Hình chi mà vỡ nát thế nhỉ. Bác hoangoclan chuan bị chơi chiêu gì nữa đây.

@hoangoclan: Bác tham khảo bác kyanh thêm mấy cái tips cắt dán hình nhé! Bác ấy có nhiều chiêu độc như thịt vịt ấy.
 
id = 1518, parent = 1512, thread = 1436, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.245.191, time = 2006/03/24 (1143133556) ,
subject = Re:metapost: làm méo tại một đỉnh, hits = 0, karma = 0+0-,
hi bác hoangoclan, cái hình đó vẽ bằng cái gì, mới là quan trọng. việc trình diễn toạ độ cho thấy là... khó có thể vẽ trong metapost. /me đoán là bằng Maple.

vì nếu không cho cái hàm của lá Descartes thì.. bác chỉ còn nước mần như /me thui hà . có hàm rùi bỏ dzo Maple nó phán cái rẹt

@tsnsidon: hê, lạc muốn lạc đề nữa à