VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1431, contains 1431
id = 1431, parent = 0, thread = 1431, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.84, time = 2006/03/11 (1142010115) ,
subject = sao lưu giúp việttug, hits = 465, karma = 0+0-,
nếu bạn xài Linux, bạn có thể giúp việttug sao lưu dữ liệu. Cụ thể là sao lưu hệ thống hình ảnh ở Gallery của ViệtTUG.

$ cd tmp
$ wget -r -l 2 -A png,gif,jpg http://viettug.org/images/rsgallery/


Cám ơn bạn rất nhiều.

YOU MAKE VIETTUG LIVE