VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1430, contains 1430
id = 1430, parent = 0, thread = 1430, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.84, time = 2006/03/10 (1142008865) ,
subject = rss feed của trang chủ, hits = 515, karma = 0+0-,
vừa hack thêm module, cho phép rss feed liệt kê các hình mới ở thư viện hình.

các bác thử vài vui lòng report.

cám ơn rất nhiều!