VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1429, contains 1429, 1433, 1434
id = 1429, parent = 0, thread = 1429, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.84, time = 2006/03/10 (1142008262) ,
subject = g::ani_mp.gif, hits = 1268, karma = 0+-1-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/ani_mp.gif.jpg

Great work!

/me bấy lâu nay xài metapost. nhưng đụng tới animation và 3d thì chưa bao giờ.

Kô biết bác hhp mần cái đó cách răng, có thể cho anh em học hỏi kô
 
id = 1433, parent = 1429, thread = 1429, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.251.115, time = 2006/03/11 (1142011024) ,
subject = Re:g::ani_mp.gif, hits = 0, karma = 1+0-,
kyanh:
Kô biết bác hhp mần cái đó cách răng, có thể cho anh em học hỏi kô
Ai mà hỏi câu đó, nghe dễ xa nhau qúa.

1) Tạo các h.1 ,h.2 ,h.3 (Lấy bb là max của các bb)
2) Chuyển thành h-1.gif, h-2.gif, h-3.gif
3) Dùng lệnh

convert -delay 50 h_1.gif h_2.gif h_3.gif ketqua.gif

Thay đổi số 50 cho phù hợp với yêu cầu nhanh hay chậm.
 
id = 1434, parent = 1433, thread = 1429, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.84, time = 2006/03/11 (1142011526) ,
subject = Re:g::ani_mp.gif, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
kyanh:
Kô biết bác hhp mần cái đó cách răng, có thể cho anh em học hỏi kô
Ai mà hỏi câu đó, nghe dễ xa nhau qúa.
Sorry bác tại/me thấy ở phần description của hình có phần để bỏ code vào, mà bác để trắng dzayj, nên /me mới tò mò một chút thôi bác đừng có giận nha
$ convert -delay 50 h_1.gif h_2.gif h_3.gif ketqua.gif
híc, hình như /me kô hỏi cái này

cheers!