VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1415, contains 1415, 1419
id = 1415, parent = 0, thread = 1415, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.100.201, time = 2006/03/09 (1141885386) ,
subject = Cài font TTF cho TeX (Hệ MikTeX), hits = 891, karma = 0+0-,
Bạn nào muốn có một trình tự động cài font TTF vào TeX, LaTeX thì hãy vào trang Web miktex.org và load về trình `MikTeX install TTF font'. Tài liệu hướng dẫn chưa thấy.
 
id = 1419, parent = 1415, thread = 1415, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.200, time = 2006/03/09 (1141902148) ,
subject = Re:Cài font TTF cho TeX (Hệ MikTeX), hits = 0, karma = 0+0-,
thầy theo dõi bài này thì thấy cái link tới chương trình:
MTFI, MiKTeX TTF font installer.

thông báo bản mới nhất của MTFI có ở : http://dojo.miktex.org/forums/thread/31.aspx
tải về ở: LINK_HERE=10526 .