VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1412, contains 1412, 1414, 1418
id = 1412, parent = 0, thread = 1412, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141833820) ,
subject = (lyk-)ttfm2mf, hits = 1235, karma = 0+0-,
chương trình ttf2mf + ví dụ

đây là ví dụ về việc dùng ttf2mf:

* chuyển font vnmiku.ttf (TCVN3) sang METAFONT: tập tin vnmiku12.mf
(có thể chọn các cỡ khác khi chuyển với ttf2mf)

* tập tin font_definition: ot2test.fd là một tập tin đơn giản. phức tạp hơn có thể xem các ví dụ của vntex

* tập tin test.tex: ví dụ về dùng font thu được.

tải về: LINK_HERE-ttf2mf
 
id = 1414, parent = 1412, thread = 1412, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.251.222, time = 2006/03/09 (1141838222) ,
subject = Re:(lyk-)ttfm2mf, hits = 0, karma = 0+0-,
Không biết mình hiểu có đúng không? Nếu chỉ xuất phát từ .mf thì file .pdf, .ps tạo ra sẽ dùng .pk và nó là type: type3, vì vậy khi phóng to một chút thôi sẽ thấy ngay hiện tượng bể hạt. Tốt nhất vẫn là xuất phát từ .otf, .ttf, hay .pfb là tuyệt nhất. Khi đó phóng to thoải mái vẫn mịn như tiên nữ vậy!!
 
id = 1418, parent = 1414, thread = 1412, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.200, time = 2006/03/09 (1141901953) ,
subject = Re:(lyk-)ttfm2mf, hits = 0, karma = 0+0-,
bởi vậy:
* dùng ttf2 => type1 (cái này công phu nha)
* dùng omega vn
* đừng có phóng to làm chi. với yêu cầu bình thường (in + xem ở screen) thì vẫn thây tốt
* dùng vntex cho rùi

cheers!