VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1406, contains 1406, 1408, 1410
id = 1406, parent = 0, thread = 1406, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.100.179, time = 2006/03/08 (1141824800) ,
subject = Về OMEGAVN, hits = 758, karma = 0+0-,
Cám ơn hhp nhé. Mình quậy cả đêm. Mất ngủ.
Cuối cùng mình đành phải bỏ tất cả những cái mnp. ... thì nó mới chạy.
Và phát hiện là hai hệ Win2000 và WinXP là khác nhau khi dùng với MikTeX.
 
id = 1408, parent = 1406, thread = 1406, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.188, time = 2006/03/08 (1141828792) ,
subject = Re:Về OMEGAVN, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Cám ơn hhp nhé. Mình quậy cả đêm. Mất ngủ.
Cuối cùng mình đành phải bỏ tất cả những cái mnp. ... thì nó mới chạy.
Và phát hiện là hai hệ Win2000 và WinXP là khác nhau khi dùng với MikTeX.
Không cần bỏ hết nó, chỉ cần bỏ .otf đi để có thể dùng đươc mnp. Nếu được vanchutr có thể download tại
www.empirics.net/members/hhp/Omegavn.zip
mình đã chỉnh lý và bổ sung rồi.
 
id = 1410, parent = 1408, thread = 1406, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141833111) ,
subject = Re:Về OMEGAVN, hits = 0, karma = 0+0-,
các bác vui lòng đặt câu hỏi và chủ đề rõ ràng hơn. cám ơn!

/me sẽ làm box riêng cho OmegaVn ?