VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1401, contains 1401, 1404, 3141
id = 1401, parent = 0, thread = 1401, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141816155) ,
subject = đóng gói cho vnmik, hits = 1945, karma = 0+0-,
bài này chỉ dành cho những người phát triển vnmik >= 2.1

Note 1:
cấu trúc thư mục của vnmik:
c:\vnmik\ % thư mục gốc
c:\vnmik\doc\ % thư mục tài liệu
c:\vnmik\texmf_root % thư mục texmf gốc
c:\vnmik\texmf_user % thư mục chứa tập tin của user
c:\vnmik\texmf_var % thư mục cấu hình do MO tạo ra
c:\vnmik\vnmik\ % dành riêng cho vnmik, kô nên sờ vào ;)


Note 2:
chuẩn bị các tập tin, ví dụ:
\texmf_user\tex\latex\mystyle.sty
\texmf_user\fonts\tfm\public\mystyle\test.tfm
\texmf_root\tex\latex\mystyle2.sty
% ...


Note 3:
kiểm tra cài đặt của bạn

Note 4:
gói cuối cùng sẽ được phân bố ở dạng *.tgz và được tải lên tại trang chủ http://vnmik.sf.net/. Do đó, vui lòng gửi kết quả của bạn (ở dạng nén, với cấu trúc thư mục định sẵn) đến kyanh_at_viettug_dot_org, với các ghi chú cần thiết.
 
id = 1404, parent = 1401, thread = 1401, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141816782) ,
subject = Re:đóng gói cho vnmik, hits = 0, karma = 0+0-,
nguyên tắc của vnmik là: một bộ cài đặt ở máy này bê nguyên lên máy khác.

Do đó, để đóng gói tốt nhất, bạn hãy cài vnmik trước -- cài này đỏi hỏi một sự hy sinh nhất định , cài đặt và kiểm tra gói của bạn. Sau đó, trích ra các tập tin chỉ thuộc vào gói đó và đóng gói, với cấu trúc tương thích với vnmik...

có thể tham khảo gói: (patch-211-21.tgz):
LINK_HERE?download
để biết thêm chi tiết
 
id = 3141, parent = 1404, thread = 1401, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/14 (1166109257) ,
subject = đóng gói cho vnmik3, hits = 0, karma = 0+0-,
Riêng cho VnMiK3

vnmik3 dùng gói nén dạng 7z (nén tốt hơn và tốc độ nén/giải nén cũng nhanh hơn). giả sử đã chuẩn bị thư mục texmf/tex/latex/mypackage, bạn có thể tạo gói mypackage.r như sau (từ dòng lệnh, với thư mục hiện tại chứa thư mục con là texmf...)
7z a -t7z -pvnmik3 -mx=9 -x!*.svn* -r mypackage.r texmf


Bạn có thể:
* bỏ qua các tập tin nào đó bằng tuỳ chọn -x
* dùng một trong các thư mục texmf, texmf_config, texmf_user, texmf_extra

Để ý rằng, mật mã vnmik3 là điều bắt buộc.