VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1398, contains 1398
id = 1398, parent = 0, thread = 1398, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.151, time = 2006/03/08 (1141815319) ,
subject = fix xong lỗi * trục trặc với thư viện hình, hits = 607, karma = 1+0-,
Chào!

Bác hhp vừa cố gửi lên server một hình. Nhưng kô thành công. Chắc là bị lỗi về chmod. Sorry! /me sẽ sớm fix!

Please wait!

News: bác hhp có thể thử tải hình lên nhé. có gì bác báo lỗi cho /me với. cám ơn rất nhiều.