VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1381, contains 1381
id = 1381, parent = 0, thread = 1381, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = test, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/07 (1141669268) ,
subject = linux: nên chọn distro nào, hits = 856, karma = 0+0-,
Một test giúp bạn lựa chọn distro nào phù hợp với mình.

http://www.zegeniestudios.net/ldc

thanks to Crank Ninja (vnoss.org)