VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1367, contains 1367, 1369, 1370, 1375, 1376, 1383, 2044, 2045, 2046, 2054, 2069
id = 1367, parent = 0, thread = 1367, catid = 8, locked = 1, moved = 0,
userid = nana (guest), ip = 203.210.245.58, time = 2006/03/06 (1141663946) ,
subject = đánh số phương trình, hits = 3501, karma = 0+0-,
Chao cac ban!
toi muon danh so (1.a) va (1.b) cho cac phuong trinh o phan 1.
toi da dung:
\begin{equation}
\begin{subeqn}
....
\end{subeqn}
\begin{subeqn}
....
\end{subeqn}
\end{equation}
nhung khi dich may thong bao {subeqn} chua duoc dinh nghia, ai biet chi gium toi voi! Cam on nhieu
 
id = 1369, parent = 1367, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/07 (1141664493) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn dùng gói amsmath, tên môi trường đúng phải là subequations. bạn cũng đã làm ngược thứ tự môi trường

dưới đây là hai ví dụ đơn giản. bạn có thể tìm thấy các ví dụ khác trong tài liệu LINK_HERE-vn ( tải về bản mới nhất nhé )

ví dụ với align
% \usepackge{amsmath}
\begin{subequations}
\begin{align}
\label{align:a}A+B&=B+A\\
\label{align:b}C&=D+E\\
\label{align:c}E&=F
\end{align}
\end{subequations}


ví dụ với equation:

\begin{subequations}
\begin{equation}
A=B
\end{equation}
% Hạn chế duy nhất là các môi trường bên trong \env{subequations}
% được đánh số tuần tự,
% do đó, nếu muốn có một chỉ số khác, bạn phải xử lý riêng.
\begin{equation}
D=C \label{e:newmiddle}
\end{equation}
% Đây là phần nội dung khác bên trong môi trường \env{subequations}.
\begin{equation}
E=F
\end{equation}
\end{subequations}
 
id = 1370, parent = 1369, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 203.113.130.216, time = 2006/03/07 (1141665046) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Bổ sung thêm bài trả lời của bác KyAnh.

Nêu muốn có chỉ số là (1.a), (1.b) thì thêm lệnh sau vào sau \begin{subequations}

\renewcommand{\theequation}{\theparentequation.\alph{equation}}


Ví dụ
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath, amsfonts, amsthm}

\begin{document}
\begin{subequations}
\renewcommand{\theequation}{\theparentequation.\alph{equation}}
\begin{equation}\label{eq1.a}
a^2  - b^2 = (a - b) (a + b)
\end{equation}
\begin{equation}\label{eq1.b}
(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
\end{equation}
\end{subequations}
\end{document}


from kyanh: bác duyhai có thể dùng [code] để minh họa cho mã tex. xem hướng dẫn ở đây: LINK_HERE
 
id = 1375, parent = 1370, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.16, time = 2006/03/07 (1141667430) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin góp ý một chút:

Khi bạn muốn đánh số theo kiểu này, nghĩa là bạn muốn toàn bộ document sẽ theo 1 style. Tốt nhất là bẹn nên để phần 'định nghĩa lại' (\renewcommand) vào preamble (trước \begin{document}):

Như vậy, chỉ cần định nghĩa một lần, và quan trọng là: sau này bạn muốn sửa lại cũng hết sức dễ dàng

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath, amsfonts, amsthm}

%........................


% Nó ở đây
\renewcommand{\theequation}{\theparentequation.\alph{equation}}
% Nó ở đây

%........................

\begin{document}
\begin{subequations}
\begin{equation}\label{eq1.a}
a^2  - b^2 = (a - b) (a + b)
\end{equation}
\begin{equation}\label{eq1.b}
(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
\end{equation}
\end{subequations}
\end{document}
 
id = 1376, parent = 1375, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/07 (1141667561) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề:
tiết kiệm một chút được kô bác ?
mần xong cái gallery rùi đó, có muốn làm contributor thì nhắn cho /me nha
 
id = 1383, parent = 1375, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.105, time = 2006/03/07 (1141718029) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Xin góp ý một chút:

Khi bạn muốn đánh số theo kiểu này, nghĩa là bạn muốn toàn bộ document sẽ theo 1 style. Tốt nhất là bẹn nên để phần 'định nghĩa lại' (\renewcommand) vào preamble (trước \begin{document}):

Như vậy, chỉ cần định nghĩa một lần, và quan trọng là: sau này bạn muốn sửa lại cũng hết sức dễ dàng
Khi tối, ngồi nghĩ lại. thấy bác Long nói đúng mà không đúng.

* đúng: cái ý của bác ấy
* không đúng: cách áp dụng. vì sao? có những cái gọi là ngữ cảnh. cụ thể là cách thay đổi chỉ số phương trình ở trên. đã là ngữ cảnh thì kô thể mang vào phần preamble được, kết quả rất kỳ dị.

túm lại: cách thay đổi chỉ số mà bác dduyhai đưa ra là chính xác. cách của bác Long kô thể mần được. tỉ số là 1:-1

cheers!

PS: vì chuyện này mà mình nghĩ đến karma ui bác Long chuối quá
 
id = 2044, parent = 1383, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/07 (1147005230) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Có nhiều công thức cho nhiều dòng nhưng tất cả chỉ đánh một số (ví dụ như (2.7)) thì phải dùng môi trường gì ạ.?
 
id = 2045, parent = 2044, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/07 (1147005427) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Và thêm một câu hỏi nữa, mong các anh giúp, đó là, nếu có hai công thức là (1.4) và (1.4'). Vậy làm sao để có điều này. Hơn nữa, nếu có 3 công thức phải đánh số là (3.4), (3.4'), (3.4'') mà giữa các công thức ấy lại có nhiều dòng văn bản thì phải làm thế nào, vì em làm nó ra là (3.4), (3.5) chứ không được (3.4), (3.4')... Mong các anh giúp.
 
id = 2046, parent = 2045, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.204, time = 2006/05/07 (1147014694) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
...nếu có hai công thức là (1.4) và (1.4'). Vậy làm sao để có điều này. Hơn nữa, nếu có 3 công thức phải đánh số là (3.4), (3.4'), (3.4'') mà giữa các công thức ấy lại có nhiều dòng văn bản thì phải làm thế nào, vì em làm nó ra là (3.4), (3.5) chứ không được (3.4), (3.4')... Mong các anh giúp.
texe, thử cái này xem đúng ý bạn không?

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\numberwithin{equation}{section}
\def\so-phay#1{\tag{\ref{pt:goc}\,$#1$}}

\begin{document}

\section{test}
\begin{equation}\label{pt:goc}
a_1x+b_1y+c_1=0
\end{equation}
test test test
\begin{equation}
\so-phay{'}
a_2x+b_2y+c_2=0
\end{equation}
test test test
\begin{equation}
\so-phay{''}
a_3x+b_3y+c_3=0
\end{equation}

\end{document}


from admin: \def\so-phay is not recommended
 
id = 2054, parent = 2046, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/08 (1147024198) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh hhp, đúng đây là cái em muốn hỏi.
 
id = 2069, parent = 2054, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/09 (1147108387) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
Cảm ơn anh hhp, đúng đây là cái em muốn hỏi.
Dùng subequations. Ví dụ trong tài liệu subeqn-vn.tex mình để trong LINK_HERE-doc-vn

subequation đánh số (a), (b),... hãy dùng tag để có dấu phảy